Към съдържанието

3-4 клас

Планиране на учебната единица

Учебна единица 1 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Преди започване на часа Заостряне на вниманието Поставете стъпки /следи за насочване от училищния коридор към класната стая
 • Оставете това без коментар. Върнете се на този факт по време на 3-тата учебна единица.
Листчета със стъпки /следи
Въведение 15 мин.
 • Въвеждане в темата
 • Събуждане на интереса
С помощта на малки фигури представяне на типична сцена на тормоз
 • Сложете в средата на кръга от столове около 10 малки фигурки накуп и малко по-далеч от тях една фигурка (в тъжна поза).
 • Въпрос към учениците: Какво виждате? Съберете отговорите на учениците и ги обобщете заедно с тях по темата за тормоза.
 • Обяснете на учениците, че днес ще стане дума за специален тормоз, който те ще разшифроват.
 • Учениците се опитват да образуват от единични, хаотично разположени букви думата кибертормоз. Ако това е много трудно за класа, играта „Бесеница” е алтернатива.
 • При всички случаи на дъската трябва да стои думата кибертормоз.
Учебен разговор/Дискусия в пленум 10-12 малки фигури (напр. от игра, лего)
Индивидуални мета план карти, на които стои буква от думата кибертормоз, магнити
Кибертормоз - куклена сцена, изиграна от учениците (част 1) 30 мин.
 • Придобиване на представа за кибертормоза
 • Сблъскване с различни роли (жертва, извършител, наблюдател...)
 • Представяне на разработената в малки групи театрална сцена
 • Намиране на конкретни решения
Учениците играят тяхно собствено куклено шоу
 • Разделете класа на 5 групи
  • Гр. 1: около 10 ученика
  • Гр. 2: 3-4 ученика
  • Гр. 3: 3-4 ученика
  • Група 4: 3 ученика
  • Група 5: 3 ученика
 • Учениците получават лист с отделните сцени, които трябва да репетират.
 • Време за репетиция: около 15-20 мин.
Алтернатива за самостоятелна игра:
Работа в малки групи / Дискусия в пленум Кукли марионетки и аксесоари (виж подробното описание)

Учебна единица 2 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Преди започване на часа Заостряне на вниманието Поставете стъпки /следи за насочване от училищния коридор към класната стая
 • Оставете това без коментар. Върнете се на този факт по време на 3-тата учебна единица.
Листчета със стъпки /следи
Кибертормоз - куклена сцена, изиграна от учениците (част 1) 30 мин.
 • Придобиване на представа за кибертормоза
 • Сблъскване с различни роли (жертва, извършител, наблюдател...)
 • Представяне на разработената в малки групи театрална сцена
 • Намиране на конкретни решения
Учениците играят тяхно собствено куклено шоу
 • След кратка репетиция една след друга всяка група представя своята сцена.
 • След това в класа се дискутира как са се чувствали участниците и какво са можели да направят по друг начин.
Работа в малки групи / Дискусия в пленум Кукли марионетки и аксесоари (виж подробното описание)
Какво е кибертормоз? 15 мин. Повишаване на осведомеността за понятието и по темата Обясняване на понятията с помощта на мисловна карта и цветни мета план карти
 • На дъската е изписана думата кибертормоз .
 • За да получат по-точна дефиниция, на учениците трябва да се обясни, че това, което току-що изиграха, респ. видяха, означава кибертормоз = интернет тормоз .
 • Попитайте ги, какво точно означава това и изпишете смислени термини от отговорите на учениците върху мета план картите.
 • Учебен разговор/Разговор в кръг
 • Бреийнсторминг в средата на кръга
Думата кибертормоз стои изписана на дъската, мета план карти, дебели маркери & магнити

Учебна единица 3 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Преди започване на часа Заостряне на вниманието Поставете стъпки /следи за насочване от училищния коридор към класната стая
 • Оставете това без коментар. Върнете се на този факт по време на 3-тата учебна единица.
Листчета със стъпки /следи
Повторение 5 мин. Затвърждаване на понятията Повторение на най-важните съдържания към понятието кибертормоз
 • Попитайте учениците за най-важното съдържание от последната учебна единица, особено по отношение на определянето на кибертормоза.
Учебен разговор
Разлика тормоз <> кибертормоз 10 мин. Разширяване на информираността относно новия тип тормоз и неговите дълбоки измерения В какво се изразява разликата?
 • Обяснете на учениците ясно приликите и разликите между "обикновен" тормоз и кибертормоз
Доклад / лекция
Заедно намиране на примери 10 мин. Създаване на връзка към собствените познания от живота Насочване вниманието към примери за тормоз и/или кибертормоз:
 • Попитайте учениците, дали са преживели вече нещо подобно или познават някой, на когото това се е случило
 • Как се е чувствал той / тя?
Учебен разговор
Твоите следи в мрежата 20 мин. Изграждане на познание за справяне със собствените / лични данни За какво трябва да внимавам в интернет …
 • Повдигнете въпроса за следите от началото на часа. Направете сравнение със следите в реалния и виртуалния свят.
 • Обсъдете с учениците правилата за поведение в интернет и ги запишете в следите по пода.
Групов разговор

Учебна единица 4 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Никакъв шанс за кибертормоза 30 мин. Обобщаване на резултатите и предоставянето им на разположение на всички Заедно създаване на Кодекс за поведение в класната стая:
 • Обобщете с учениците най-важните придобити познания от часа и ги запишете върху предварително подготвен плакат
 • Заедно се залепват най-важните обсъдени точки върху плаката със заглавие : Кибертормоз – това не може да ни се случи!
 • Накрая плаката се закачва на видимо място в класната стая
Групов разговор / Дискусия в пленум Цветен лист формат A2 за плакат, който носи отличителни белези / профил на общността, Дебел маркер
Обратна връзка 10-15 мин. Рефлексия на учебната единица Обратна връзка-разговор
 • Попитайте учениците, дали им е харесал часа. Какво се е случило особено добре и какво по-малко добре.
 • Запишете това в предварително подготвен формуляр.
Групов разговор Копие от формуляра за обратна връзка за учителя
Време плюс (дидактически резерв)
Забележка: Това упражнение не е приспособено за всеки клас.
Помислете добре, дали положението / ситуацията във вашия клас е пригодена за това упражнение, респ. дали вашите ученици са дорасли за това упражнение!
Тунелът на обидите 10-20 мин.
 • Съпричастност към чувствата на жертвите на кибертормоз, както и на извършителите
 • Укрепване на социалната компетентност→чувство на отговорност за другите
Тунелът на обидите:
 • Учениците са помолени да напишат която й да е обидна дума върху една карта
 • Учениците образуват тунел, през който преминават около 5 доброволци. Те биват затрупани с обидни думи от техните съученици.
 • Рефлексия на случилото се и на проявените чувства
Групова работа Карти, към които е прикрепена лента & моливи (=броя на учениците)
Back to top