Към съдържанието

5-6 клас

Планиране на учебната единица

Учебна единица 1 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Преди започване на часа 2-3 мин. Представяне на темата Фронтално обучение Позитивно до изненадващо приемане на една актуална тема Представяне
Обяснение на понятието кибертормоз 10 мин. Обясняване на понятията с помощта на рисунка на дъската
 • За целта на дъската се рисува облак с изписано понятието кибертормоз. Учениците създават мисловна карта чрез брейнсторминг.
 • Учебен разговор
 • Рисунка на дъската /мисловна карта Брейнсторминг
Възможни отговори:
обиждане, заплашване, изолиране, злепоставяне, интернет, мобилен телефон/смартфон, снимки/показване на видео, социални мрежи
Подпомагащи въпроси:
→ Къде и как се случва това?
 • Дъска
 • евент. Информационно табло
Разлика тормоз <> кибертормоз 5-10 мин. Учениците сравняват тормоз (лице в лице) и кибертормоз и намират разлики Учебен разговор Учениците показват повече опит и общи познания, отколкото учителят е предполагал Преподавателят подхожда с емпатия към споделеното
Гледане на примерно видео 5-10 мин. Гледане на примерно видео:
Забележка: Моля проверете предварително актуалността на видеоклиповете, възможно е да не са вече онлайн!
Видео Преподавателят показва видеото компютър & мултимедия, видеоклип
Анализ на филма 15 мин. Обработка на съдържанието на филма:
 • Прояви и въздействия на кибертормоз, както и реакции, които кибертормоза предизвиква
Учебен разговор
 • Продължителни оскърбления
 • изолация, мисли за самоубийство
Насочване към емоционалната страна на филма. Водене на учебния час чрез целеви въпроси за проявите, въздействията и реакциите, които кибертормоза предизвиква, респ. които са възможни при потърпевшите и наблюдателите Възможно изписване на дъската

Учебна единица 2 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Повторение 5 мин. Повторение на най-важните съдържания от първата учебна единица (преди всичко определяне на понятията) Учебен разговор Активно участие Водене на разговора чрез целеви въпроси
Собствени преживявания на учениците 5 мин. Провокирани са и изведени собствени преживявания от живота на учениците Учебен разговор Безпокойство и несигурност, висока готовност за разказване
 • Насочване към емоционалната страна на филма
 • Проява на емпатия
Собствени преживявания на учениците
Фаза на развитие 1
Компетентност за действие на потърпевшите и на наблюдателите
20 мин. Намерени са възможности за действие на потърпевшите и наблюдателите (съучениците) Дискусия в класната стая с помощта на твърдения Учениците трябва да се придържат към отделните твърдения и да се причислят към една от страните на въжето (дясна или лява) Чрез твърденията учителят управлява следния процес:
 • Учениците трябва да вземат решение
 • Учениците трябва да изразят становището си
Въже и твърдения
Правни аспекти 15 мин. Учениците трябва да познават правните аспекти. В началото – чрез догадки, после с конкретни ‚Права‘ и ‚Нарушения‘ Групова работа, информационен лист. Алтернатива: Консултиране с юрист.
 • Несигурност, почти няма закононарушения
 • Изненадващи резултати
→ Това позволено ли е?
Изясняване на юридически въпроси: наличие на престъпление, право върху собствената снимка и.т.н.
 • Чрез въпроси, свързани с правната страна, се насърчава учебен разговор.
 • Учителят ръководи груповата работа.
фолио / мултимедия / работен лист
→ Тази задача продължава в Учебна единица 3

Учебна единица 3 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Правни аспекти → Продължение на задачата от Учебна единица 2
15 мин. Учениците трябва да познават правните аспекти. В началото – чрез догадки, после с конкретни ‚Права‘ и ‚Нарушения‘ Групова работа, информационен лист. Алтернатива: Консултиране с юрист.
 • Несигурност, почти няма закононарушения
 • Изненадващи резултати
→ Това позволено ли е?
Изясняване на юридически въпроси: наличие на престъпление, право върху собствената снимка и.т.н.
 • Чрез въпроси, свързани с правната страна, се насърчава учебен разговор.
 • Учителят ръководи груповата работа.
фолио / мултимедия / работен лист
Гледане на примерно видео 10 мин. Филм: Забележка: Моля проверете предварително актуалността на видеоклиповете, възможно е да не са вече онлайн! Видео Безпокойство - Несигурност Започва анализ на филма на база знанието от предишен етап Видеофилм
Фаза на развитие 2 15 мин. Съдържанието на филма се обсъжда според определени критерии (последици, въздействия, възможности за действие на всички участници) Учебен разговор Активно участие Насърчаване на учениците да се изказват и да правят предположения дъска

Учебна единица 4 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Осигуряване на резултатите 20 мин. В групова работа учениците записват най-важните резултати от развитието на учебните фази и ги допълват:
 • Възможни начини на действие за потърпевшите и
 • Възможни начини на действие за наблюдателите /съучениците
 • Желания за действие от страна на учителите
 • Желания за действие от страна на родителите
Групова работа на ротационен принцип
(при това всяка група има на разположение по 3 мин. за всеки плакат/задача)
Върху предварително подготвените плакати учениците събират писмено конкретни възможности за действие при кибертормоз Учителят помага при извеждането на най-важните резултати от развитието на учебните фази Плакати
Презентация 25 мин. Учениците представят своите плакати с възможности за действие на потърпевшите, наблюдателите, учителите и родителите Презентации Представят се конкретни възможности за действие Учителят съпровожда презентирането и предлага плакатите с резултатите да бъдат закачени в класната стая Презентации

Учебна единица 5 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Кратка рефлексия 10 мин. Рефлексия на най-важните и най-въздействащите съдържания от предходните учебни единици. Изясняват се нерешени въпроси. Учебен разговор Активно включване Стимулира разговора с въпроси
Креативно развитие на действия 35 мин. Учениците разработват действия срещу кибертормоза в тяхното училище Групова работа Събират се идеи – активно включване Учителят подкрепя идеите Плакати

Учебна единица 6 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Методически указания (Кой как действа?) Медии / Материали
Очаквано поведение на учениците Дейности на учителя
Презентация пред училищното ръководство 20 мин. Представяне на креативната фаза Презентации Учениците представят уверено своите идеи Учителят и училищното ръководство оценяват разнообразието от идеи на учениците Плакати
Дискусия 15 мин. Дискусия с училищното ръководство за приложимостта на идеите
 • Дискусия
 • Учебен разговор
Искания на учениците към училищното ръководство Учителят фиксира „Ангажиментите” за прилагане на идеите в училище ‚Ние срещу кибертормоза‘
Обратна връзка 10 мин. Попълване на въпросник за обратна връзка
 • Всеки ученик получава въпросник за обратна връзка
Самостоятелна работа Копие на формуляр за обратна връзка за всеки ученик
Back to top