Към съдържанието

Насоки за разговор

Нашата работна концепция

Теоретични основи

Нашата работна концепция за водене на разговор се базира върху теорията на системно-ресурсно ориентираната работа. Ресурсно ориентирано консултиране, базирано върху системната теория.

Гледни точки от системния подход

Тук важи основния принцип, че всички хора се възприемат в техния контекст, с тяхното поведение и опит и едно събитие само за себе си не влияе на засегнатите хора. Съответно ние разглеждаме заедно действието и реагирането, така че да могат да бъдат възприети и включени взаимоотношения. В консултантския разговор ние признаваме заедно подходи за решения от различни перспективи, така че клиента*ката да се възприемат позитивно в заплетения случай и да се интегрират. Фокусът се насочва не към съществуващи дефицити, а към насърчаване на собствени ресурси.

Какво означава ресурсно ориентиране при воденето на разговор?

Да се работи ресурсно ориентирано означава: "Да се помага на хората да открият силната страна в себе си, в техните семейства и в тяхната социална мрежа." (Saleebey 1992:8). Затова под ресурси се разбират както вътрешни, така и външни сили и потенциал. Това могат да бъдат подпомагащи рамкови условия, като полезни личности в социалната мрежа, предложения за достатъчно време или пари" за ресурсно-ориентирана работа (nach De Jong und Kim Berg 2003:33f).

Ресурсно-ориентираното консултиране има за цел да насърчава гледни точки, да възбужда процеси на търсене, които за търсещите помощ имат смисъл и засилват тяхното самоуважение и осведоменост за техния личен капацитет. Това се постига чрез една одобрителна, кооперативна, смислена и уважаваща компетентностите процедура.

Да възникнат нови гледни точки и възможности и да доведат до намиране на решения, това е заявката на следните насоки за водене на разговор.

Back to top