Към съдържанието

Обобщение на анализа на потребностите

На база проведения в шест европейски страни анализ на потребностите, можеше да се генерира важна информация за релевантността на темите "Кибертормоз" и "Защита на данните" с техните аспекти и с кохерентната многоспектърна нужда за лица в социално-педагогическата сфера на дейност. Информационната основа образуваха писмени анкети на специалисти педагози в социалната сфера на подпомагане. Чрез затворени и отворени въпроси беше констатирана потребността (Значение в професионален контекст, съществуващо знание по темата и нужда от допълнителна квалификация, както от концепции за превенция, диагностика и интервенция).

Количествено-дискриптивните анализи в резюме от резултатите на всички страни показват, че повече от две трети от анкетираните са потърсени точно от търсещи помощ в системата, седемдесет процента от тях се сблъскват с това веднъж месечно и една четвърт средно седмично. Едновременно с това анализите на общата извадка изясняват едно недостатъчно техническо, респ. практическо знание за свързаните с кибертормоза проблемни сфери (напр. позинг, секстинг и.т.н) и по отношение защитата на данните - за една ясно формулирана потребност от допълнителна квалификация.

Конкретни данни в областта на кибертормоза и неговите форми

Резултатите от специфичните за страните частични извадки показват следната картина: специалистите в социалната педагогика от всички страни се сблъскват с темата за кибертормоза.

В Германия и Словения повечето от отговорите на запитаните са в средата на скалата, докато в останалите страни мнозинството от специалистите посочват, че са потърсени поне веднъж месечно по тази тема в професионален аспект. На тази основа половината от специалистите от Румъния, Гърция и Словакия уточняват, че им липсва диференцирано знание, респ. свързаните с кибертормоза проблеми са им непознати.

На запитаните от Германия, Словения и Австрия проблемите са им по-познати, поне педагозите казват, че проблемите им били известни. По кои теми да присъства повече информация, варира силно в зависимост от съответната страна. Ясна обаче е транснационална голяма потребност от обучение, че по всички теми е необходима информация за действие (особено по темите "Хепи слапинг" и "Груминг"). Ако резултатите се диференцират допълнително по възрастови групи, с които педагогическия персонал се занимава, става ясно, че честотата на търсещите помощ и релевантността на допълнителната квалификация по отношение на превенция и интервенция в професионалната дейност с деца и младежи на възраст от 12-18 години още веднъж нараства.

Конкретна информация в област "Защита на данните/сигурност на данните"

Към 57,3 % от запитаните са се обърнали хора, които търсят подкрепа по темата за защита на данните/сигурност на данните, както и за бизнес модели на социални мрежи. От тях 40 % са били потърсени в тази връзка месечно или седмично. С най-голямо значение се откроява въпроса, какви права има едно лице в мрежата и какви дава (на социалните мрежи). Става ясно обаче, че по всички аспекти на защита на данните/сигурност на данните е търсена помощ редовно. Проблемите, които съпровождат казуса, за 30 % са напълно непознати и само за 14 % са добре известни. Използват се в най-голяма степен оферти на съоръжения за настройки за защита.

Почти половината от запитаните биха желали информация и една четвърт се нуждае от обучение по темата "Права в интернет". Подобна картина се наблюдава във връзка с правата при използване на социалните мрежи. Като цяло се посочва необходимост от обучение по всички теми, като само се има отклонения, каква форма на подкрепа е нужна. Концепциите се изискват от около 20-25 % от запитаните. Най-голямата нужда е от информация по всички теми. В тази връзка би било възможно, особено видно от резюмето относно съществуващото (отчасти липсващо) предварително знание, първо да има нужда от базова и допълнителна информация и към тази потребност да се добавят други нужди, като напр. конкретни концепции и обучения от страна на специалистите. Тук би могло да липсва необходимия експертен опит, който е нужен за едно професионално действие. Това би могло да обясни незаявената нужда от информация.

Като цяло проведения анализ наред с изразените самооценки и желания на експертния социално-педагогически персонал подтикна към интересни дискусии и допълнителни въпроси, които могат да повлияят на по-нататъшното протичане на проект "Внимавай" и да обогатят по-нататъшния ход. В отворените въпроси беше ясно изразено най-вече желанието за оферти за превенция, както и за подходи за интервенция(тук: от специалисти от всички запитани страни). Към това анкетираната целева група изразява нужда от подкрепа от страна на политическата система и изисква засилени мероприятия за сенсибилизиране на общността.

Въз основа на тези резултати стигаме до извода, че съществува актуална потребност от страна на педагогическите специалисти във връзка с диференциран експертен опит и концепти за действие, това едновременно в педагогически контекст, както и в социалните системи за подкрепа.

Back to top