Zpět na obsah

5. – 6. ročník

Plánování hodiny

Vyučovací jednotka 1 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
před začátkem vyučování 2-3 min Objasnění tématu hromadná výuka Pozitivní přijetí aktuálního tématu Představení
Vysvětlení pojmu kyberšikana 10 min Vysvětlení pojmu pomocí obrázku na tabuli
 • Pro tento účel nakreslíme doprostřed tabule oblak s pojmem kyberšikana. Žáci formou brainstormingu vytvoří myšlenkovou mapu.
 • Rozhovor
 • obrázek na tabuli / myšlenková mapa s brainstormingem
Možné odpovědi:
urážet, vyhrožovat, vyloučit, zveřejnit soukromé věci, internet, mobil/smartphone, ukazovat foto/video, sociální sítě
Podpůrné otázky:
→ Kde a jak probíhá?
 • tabule
 • příp. noviny
Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou 5-10 min Žáci porovnají šikanu (tváří v tvář) s kyberšikanou a najdou rozdíly mezi nimi Rozhovor Žáci mají více zkušeností, případně poznatků, než učitel očekával Učitel přistupuje k příhodám empaticky
Ukázkový film 5-10 min Zhlédnout ukázkové video:
Upozornění: Pozor, zkontrolujte ještě před vyučováním funkčnost videa, protože se může stát, že bylo mezitím ze stránky smazáno!
Video Učitel přehraje video PC, projektor, videoklip
Analýza filmu 15 min Zpracování obsahu filmu:
 • Spouštěče a důsledky kyberšikany, také reakce, které kyberšikana vyvolává
Rozhovor
 • Neustálé urážení
 • Izolace, myšlenky na sebevraždu
Přejít k emocionální stránce filmu. Pomocí cílených otázek zavést rozhovor na spouštěče, důsledky a reakce, které kyberšikana vyvolává, příp. může vyvolat u oběti či přihlížejících. příp. nápis na tabuli

Vyučovací jednotka 2 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
Opakování 5 min Zopakování nejdůležitějšího učiva z první hodiny (zejména definice pojmu) Rozhovor Aktivní účast Řízený rozhovor s cílenými otázkami
Vlastní zkušenosti žáků 5 min Ptáme se na vlastní zkušenosti ze života žáků Rozhovor Rozpaky a nejistota, velká ochota vyprávět
 • Poukázání na emocionální stránku filmu
 • Vzbuzení empatie
Vlastní zkušenosti žáků
Fáze 1
Schopnost obětí a přihlížejících reagovat
20 min Najdeme možnosti, jak mohou oběti či přihlížející (spolužáci) reagovat diskuse ve třídě pomocí různých tvrzení Žáci se musí vyjádřit k jednotlivým tvrzením a postavit se na jednu nebo druhou stranu (napravo nebo nalevo od čáry) Učitel začne tvrzením:
 • Žáci se musí rozhodnout
 • Žáci musí obhájit svůj názor
lano a různá tvrzení, výroky
Právní hledisko 15 min Žáci musí znát i právní stránku věci. Začneme domněnkami - pak pokračujeme konkrétními "právy" a "přečiny". skupinová práce, noviny; alternativa: ptáme se právníka
 • Nejistota, téměř žádný pocit křivdy
 • Překvapivé poznatky
→ Je to dovoleno?
Objasnit právnické otázky: skutková podstata trestního činu, právo na podobu
 • Začneme rozhovor otázkami na právnickou stránku věci.
 • Učitel usměrňuje práci skupin
fólie / projektor / pracovní list
→ tato úloha bude pokračovat ve 3. vyučovací jednotce

Vyučovací jednotka 3 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
Právní hledisko → pokračování úlohy z 2. vyučovací jednotky
15 min Žáci musí znát i právní stránku věci. Začneme domněnkami - pak pokračujeme konkrétními "právy" a "přečiny". skupinová práce, noviny; alternativa: ptáme se právníka
 • Nejistota, téměř žádný pocit křivdy
 • Překvapivé poznatky
→ Je to dovoleno?
Objasnit právnické otázky: skutková podstata trestního činu, právo na podobu
 • Začneme rozhovor otázkami na právnickou stránku věci.
 • Učitel usměrňuje práci skupin
fólie / projektor / pracovní list
Ukázkový film 10 min Film: Upozornění: Pozor, zkontrolujte ještě před vyučováním funkčnost videa, protože se může stát, že bylo mezitím ze stránky smazáno! Video Rozpaky - nejistota Začne se žáky analyzovat film na základě doposud získaných vědomostí Video
Fáze 2 15 min Analyzujeme obsah filmu podle různých kritérií (následky, důsledky, možnosti reagování všech zúčastněných) Rozhovor Aktivní účast Povzbuzení žáků vyjádřit svůj názor a domněnky tabule

Vyučovací jednotka 4 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
Shrnutí výsledků 20 min Skupinky žáků sepíší nejdůležitější výsledky z jednotlivých částí hodiny a doplní:
 • způsoby, jakými mohou reagovat oběti a
 • způsoby, jakými mohou reagovat přihlížející / spolužáci
 • co by měl udělat učitel
 • co by měli udělat rodiče
práce ve skupinách
(při ní má každá skupinka 3 minuty na každý plakát/úkol)
Žáci sepíší na připravené plakáty konkrétní možnosti, co dělat při kyberšikaně V případě potřeby učitel pomůže při hledání výsledků plakáty
Prezentace 25 min Žáci odprezentují své plakáty o tom, co může v případě kyberšikany dělat oběť, přihlížející, učitelé a rodiče prezentace Prezentování konkrétních návrhů, co dělat Učitel sleduje prezentace a navrhne vyvěsit plakáty v třídě prezentace

Vyučovací jednotka 5 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
Krátké zhodnocení 10 min Zhodnocení nejdůležitějšího a nejpůsobivějšího učiva z předchozích vyučovacích jednotek. Vysvětlí se otázky, které ještě zůstaly neobjasněné. Rozhovor Aktivní účast Podnítí otázkami žáky k rozhovoru
Kreativní vymýšlení aktivit 35 min Žáci vymyslí aktivitiy proti kyberšikaně na své škole práce ve skupinách Sbírání nápadů - aktivní účast Učitel podporuje nápady plakáty

Vyučovací jednotka 6 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Obsah předmětu (co?) Forma Metodické pokyny (Kdo jak jedná?) Média / materiály
Očekávané chování studentů Činnosti učitelů
Prezentace před vedením školy 20 min Prezentace kreativní fáze prezentace Žáci přesvědčeně představují své nápady Učitel a vedení školy ocení různorodost nápadů žáků plakáty
Diskuse 15 min Diskuse s vedením školy, jak prosadit nápady
 • Diskuse
 • Rozhovor
Požadavky žáků na vedení školy Učitel dohodne, jak nápady žáků prosadit ve škole "My proti kyberšikaně"
Zpětná vazba 10 min Vyplnění dotazníku
 • Každý žák obdrží jeden dotazník
Samostatná práce kopie dotazníku pro každého žáka
Zpět na začátek