Zpět na obsah

Shrnutí analýzy potřeb

V šesti zemích EU se uskutečnila anketa, jejímž cílem bylo zjistit potřeby pracovníků z oblasti sociální pedagogiky. Průzkum přinesl cenné informace o tématech, jakými jsou kyberšikana a ochrana osobních údajů. Anketa byla realizovaná formou dotazníku, který sestával z otevřených i uzavřených otázek. Byla zaměřená na odborné sociální pracovníky, kteří působí v sociální sféře. Zjišťovali jsme jaké jsou jejich potřeby v kontextu odborného působení, jaké mají poznatky na dané téma a také jaké formy vzdělávání by uvítali. Zajímali nás i koncepty prevence, diagnostiky a intervence, se kterými respondenti pracují.

V kontextu všech zúčastněných zemí analýza ukázala, že více než dvě třetiny dotázaných už byly oslovené lidmi, kteří hledali pomoc, z toho 7 % se s takovými případy setkává nejméně jednou měsíčně a čtvrtina dokonce každý týden. Současně výsledky poukazují na nedostatečné vědomosti a povědomí cílové skupiny o kyberšikaně a s ní spojenými problémy (např. posting, sexting). Rovněž se ukázalo, že respondenti mají nízké povědomí a znalosti o ochraně osobních údajů. Respondenti by uvítali nabídku dalšího vzdělávání.

Kyberšikana a její formy - údaje z ankety

Pokud jde o jednotlivé země, které se zapojily do průzkumu, výsledky byly následující. Ve všech zemích se sociální pedagogové cítí být konfrontováni s tématem kyberšikany.

Nejčastěji se v práci s kyberšikanou setkávají odborníci z Německa a Slovinska, přičemž v ostatních zemích se většina respondentů setkává s kyberšikanou minimálně jednou za měsíc. Polovina dotázaných z Rumunska, Řecka a Slovenska přiznává, že má nedostatečné vědomosti, případně jim je kyberšikana a s ní spojené problémy neznámá.

Respondenti z Německa, Slovinska a Rakouska uvádějí, že jim jsou tyto fenomény známé, ale jen velmi málo pedagogů uvádí, že je zná dobře. Statistiky k tomu, jaká témata účastníci znají, se liší podle země. Z otázek věnovaných nabídce dalšího vzdělávání je však zřejmé, že účastníkům chybí vědomosti ke všem tématům (především k formám kyberšikany happy slapping a grooming), Jak se na výsledky podíváme z hlediska věkových skupin s jakými pracují pedagogové, zjistíme, že počet dětí a dospívajících, kteří hledají pomoc, se s věkem zvyšuje (u 18 letých až na dvojnásobek oproti 12 letým). Stejně stoupá i potřeba dalšího vzdělávání v oblasti prevence a intervence.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost - údaje z ankety

57,3 % dotázaných uvádí, že je v práci oslovují lidé kteří potřebují podporu ohledem ochrany/bezpečnosti osobních údajů nebo sociálních sítí. 40 % z nich se s takovými požadavky setkává každý měsíc, nebo dokonce každý týden. Jako nejvýznamnější se jeví otázka o tom, jaká máme práva na sociálních sítích a jaká práva dáváme sociálním sítím. Z odpovědí však vyplývá, že lidé pravidelně hledají podporu ohledem všech aspektů ochrany osobních údajů. Problémy, které se s tímto tématem spojují, jsou pro 30 % respondentů úplně neznámé a jen 14 % jich zná dobře. Nejvíc respondentů má zájem vzdělávat se v tématu nastavení soukromí.

Téměř polovina dotázaných má zájem o více informací a čtvrtina by přivítala školení na téma práva na Internetu. Obdobný zájem je o práva při používání sociálních sítí. Účastníci ankety vyjádřili zájem o všechna témata, přičemž mezi jednotlivými formami podpory jsou jen malé rozdíly v počtu zájemců. Koncepty vyžaduje přibližně 20-25 % dotázaných. Největší zájem je o informace, nezávisle na tématu. V tomto směru si musíme všimnout, že s ohledem na svoje (většinou nedostatečné) vědomosti nejvíce respondentů požaduje základní i podrobnější informace o daném tématu, méně požaduje konkrétní koncepty a školení. Z toho vyplývá, že odborníkům chybí odborné vědomosti, které jsou potřebné k tomu, aby byli schopni poskytnout klientům profesionální pomoc.

V průzkumu sociální pedagogové ohodnotili svoje znalosti problematiky a projevili zájem o podporu. Kromě těchto cenných poznatků analýza přinesla i zajímavou diskuzi a další otázky, které ovlivňují další vývoj projektu "Podívejme se na to", V otevřených otázkách respondenti uváděli, že vy si přáli více podpory v prevenci a intervenci. Navíc uváděli, že by přivítali podporu ze strany politiků a senzibilační opatření pro veřejnost.

Na základě těchto výsledků můžeme shrnout, že ze strany pedagogických pracovníků existuje v současnosti potřeba osvěty, vědomostí a poradenství a to jak v pedagogickém, tak i v kontextu sociální pomoci.

Zpět na začátek