Στο περιεχόμενο

Περίληψη της Ανάλυσης Αναγκών

Στηριγμένοι στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από έρευνες που υλοποιήθηκαν σε έξι χώρες της ΕΕ, μπορούμε να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στη διαδι-κτυακή παρενόχληση (Cyberbullying) και τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις διαφορετικές επιπτώσεις που πιθανόν να δημιουργηθούν σε άτομα, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, παιδαγωγικό κλπ. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσα από γραπτές έρευνες που έγιναν από επαγγελματίες εκπαι-δευτικούς που ασχολούνται με το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας.

Οι απαντήσεις αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν. Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι συνοπτικά στις έξι χώρες, περισσότερο από το 66% όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έχουν ζητήσει τη βοήθεια των ειδικών. Το 70% εξ αυτών ζητούν βοήθεια 1 φορά το μήνα, ενώ το 25% ζητούν βοήθεια 1 φορά την εβδο-μάδα. Ταυτόχρονα οι αναλύσεις των απαντήσεων του συνοπτικού δείγματος, δείχνουν ότι υπάρχει ειδική και πρακτική άγνοια σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων Cyberbullying (π.χ. Posing, Sexting κλπ.) και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άρα η κατάρτιση στο τομέα αυτό είναι επιτακτική.

Διαστάσεις του προβλήματος Cyberbullying και μορφές που εμφανίζεται

Τα αποτελέσματα των ερευνών στις έξι χώρες παρουσιάζουν τα εξής: Σε όλες τις χώρες οι κοινω-νικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν σχέση με το Cyberbullying.

Μεγαλύτερη έκταση παρουσιάζει το πρόβλημα στην Γερμανία και Σλοβενία. Με την ίδια έρευνα το 50% των κοινωνικών λειτουργών ή άλλων υπεύθυνων εκ των ερωτηθέντων δηλώνουν άγνοια σχετικά με το τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα που σχετίζονται με το Cyberbullying.

Ερωτηθέντες ειδικά από τη Γερμανία, Σλοβενία, Αυστρία δηλώνουν ότι γνωρίζουν μόνο ορισμένα βασικά στοιχεία για το τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων Cyberbullying. Ο βαθμός παροχής σχετικής εκπαίδευσης και η ενημέρωση σε θέματα Cyberbullying διαφέρει αισθητά στις διάφορες χώρες. Συμπερασματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους τομείς happy slapping (Χαρούμενο χαστούκισμα) και grooming (διαδικτυακή αποπλάνηση). Τα αποτελέσματα της έρευνας διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα με την ηλικία των νέων με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι ειδικοί. Η συχνότητα αναζήτησης βοήθειας είναι μεγαλύτερη από νέους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 12-18 ετών. Άρα και η ανάγκη εκπαίδευσης ειδικών που έχουν επαφή με νέους αυτής της κατηγορίας, είναι μεγαλύτερη.

Θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα και την ασφάλεια τους

Το 57,3% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τους είχαν προσεγγίσει άτομα που ζητούν βοήθεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά θέματα που αφορούν τη προστασία προσωπι-κών δεδομένων, και την ασφάλεια πειραματικών μοντέλων από κοινωνικά δίκτυα. Το 40% των παραπάνω κατηγοριών πολιτών ζητούν βοήθεια σε μηνιαία ή σε εβδομαδιαία βάση. Πιό συγκεκριμένα οι ερωτήσεις αφορούσαν για τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες του διαδι-κτύου. Πάντως όλες οι πτυχές που αφορούν την ασφάλεια και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι θέματα που συζητούνται σε μόνιμη βάση. Από τα θέματα για τα οποία ζητείται κάποια λύση η συμβουλή, το 30% είναι εντελώς άγνωστα, ενώ μόλις το 14% είναι γνωστά και είναι δυνατόν να δοθούν λύσεις γι αυτά. Συχνά χρησιμοποι-ούνται οδηγίες και συμβουλές που προέρχονται από θεσμικά όργανα.

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων ζητούν πληροφορίες ενώ το 25% ζητά εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν το «Δίκαιο στο Internet». Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των χρηστών των κοινωνικών δικτύων. Συμπερασματικά, εκπαίδευση χρειάζεται σε όλα τα σχετικά θέματα. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στη μορφή που πρέπει να έχει η ζητούμενη υποστήριξη. Συγκεκριμένο σχέδιο υποστήριξης ζητά το 20-25% των ερωτηθέντων. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν θέματα γύρο από την πληροφόρηση. Είναι λογικό και αναμενόμενο να ζητείται πρίν και περισσότερο απ’ όλα, βασική αλλά και πιό εξειδικευμένη πληροφόρηση, προκειμένου να καλυφθεί η υπαρκτή έλλειψη γνώσης. Στη συνέχεια να παρασχεθούν οι απαραίτητες επιπλέον γνώσεις που συνδέονται με την πολιτική που ακολουθούνται για την εκπαίδευση των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης και να εξηγηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του θέματος δείχνουν ότι η αυτο-αξιολόγηση και η επιθυμία των εκπαιδευτικών κοινωνιολόγων για περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος, βοηθούν στη βελτίωση των διαδικασιών του προγράμματος. Στις απαντήσεις των ερωτήσεων εκφράστηκε η επιθυμία πρόληψης καταστάσεων με ενέργειες μεσολάβησης. Επιπλέον οι απαντώντες εξέφρασαν την επι-θυμία τους για βοήθεια εκ μέρους της πολιτείας και την αύξηση των ενεργειών ευαισθητοποίη-σης της κοινωνίας.

Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν εκ μέρους των εκπαιδευτικών, συμπε-ραίνουμε ότι η ζήτηση εντοπίζεται στην εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα, καθώς και στην ανάπτυξη της υποστήριξης έκ μέρους του κοινωνικού κράτους.

Επιστροφή στην αρχή