Späť na obsah

3. – 4. ročník

Plánovanie hodiny

Vyučovacia jednotka 1 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
pred začiatkom vyučovania vzbudiť pozornosť Na podlahu nalepte odtlačky nôh, ktoré povedú z chodby až do triedy
 • Nechajte to však bez komentára. Vysvetlenie príde až na tretej hodine.
nálepky s odtlačkom chodidiel
Úvod 15 min
 • uvedenie do témy
 • vzbudiť záujem
Pomocou malých figúrok znázorniť typickú scénu šikanovania
 • Doprostred kruhu zo stoličiek umiestnite asi 10 malých figúrok usporiadaných do hlúčika a trocha ďalej jednu osamotenú figúrku (so smutným držaním tela).
 • Otázka na žiakov: čo vidíte? Zozbierajte odpovede a spolu so žiakmi ich spojte s pojmom šikana.
 • Vysvetlite žiakom, že dnes pôjde o špecifický typ šikany, ktorý teraz budú lúštiť.
 • Žiaci sa pokúsia z jednotlivých, poprehadzovaných písmeniek poskladať slovo kyberšikana. Ak by to bolo pre triedu príliš náročné, zahrajte sa namiesto toho hru Obesenec.
 • V každom prípade by sa malo na tabuli objaviť slovo kyberšikana.
spoločná diskusia 10-12 malých figúrok (napr. z lega či inej stavebnice)
samolepiace papieriky, na ktorých je napísané vždy jedno písmeno zo slova kyberšikana, magnety
Kyberšikana - bábkové divadlo so žiakmi (časť 1) 30 min
 • Získať predstavu o kyberšikane
 • Rozhovor so striedaním úloh (obeť, páchateľ, prizerajúci sa...)
 • Prezentovať divadelnú hru, ktorú vypracovali v malých skupinách
 • Navrhnúť konkrétne riešenia
Žiaci zahrajú svoju vlastnú divadelnú hru
 • Rozdeľte triedu do 5 skupín
  • Skupina 1: cca 10 žiakov
  • Skupina 2: 3-4 žiaci
  • Skupina 3: 3-4 žiaci
  • Skupina 4: 3 žiaci
  • Skupina 5: 3 žiaci
 • Žiaci dostanú lístočky s jednotlivými scénkami, ktoré si majú nacvičiť.
 • Čas na nacvičenie: cca 15-20 minút
Alternatíva k hraniu:
Práca v skupinkách/spoločná diskusia maňušky a príslušenstvo (pozri podrobný popis)

Vyučovacia jednotka 2 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
pred začiatkom vyučovania vzbudiť pozornosť Na podlahu nalepte odtlačky nôh, ktoré povedú z chodby až do triedy
 • Nechajte to však bez komentára. Vysvetlenie príde až na tretej hodine.
nálepky s odtlačkom chodidiel
Kyberšikana - bábkové divadlo so žiakmi (časť 2) 30 min
 • Získať predstavu o kyberšikane
 • Rozhovor so striedaním úloh (obeť, páchateľ, prizerajúci sa...)
 • Prezentovať divadelnú hru, ktorú vypracovali v malých skupinách
 • Navrhnúť konkrétne riešenia
Žiaci zahrajú svoju vlastnú divadelnú hru
 • Po krátkom nácviku predstaví jedna skupina za druhou svoju scénku.
 • Potom trieda diskutuje, ako sa cítili jednotliví zúčastnení a čo by mohli urobiť inak.
Práca v skupinkách/spoločná diskusia maňušky a príslušenstvo (pozri podrobný popis)
Čo je kyberšikana? 15 min Zvýšiť povedomie o téme Vysvetlenie pojmu za pomoci myšlienkovej mapy a pestrých samolepiacich papierikov
 • Na tabuli sa už nachádza slovo kyberšikana.
 • Aby sme získali presnejšiu definíciu, treba žiakom vysvetliť, že to, čo práve zahrali či videli, sa označuje ako kyberšikana = internetová šikana.
 • Položte teraz otázku, čo to presne môže znamenať a relevantné pojmy z odpovedí žiakov poznačte na samolepiace papieriky.
 • Rozhovor v kruhu
 • Brainstorming v kruhu zo stoličiek
na tabuli napísané slovo kyberšikana, samolepiace papieriky, hrubá fixovka a magnety

Vyučovacia jednotka 3 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
pred začiatkom vyučovania vzbudiť pozornosť Na podlahu nalepte odtlačky nôh, ktoré povedú z chodby až do triedy
 • Nechajte to však bez komentára. Vysvetlenie príde až na tretej hodine.
nálepky s odtlačkom chodidiel
Opakovanie 5 min ujasniť obsah pojmov opakovanie najdôležitejších vecí k pojmu kyberšikana
 • Pýtajte sa žiakov na najdôležitejšie veci z poslednej vyučovacej jednotky, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k definícii pojmu kyberšikana
Rozhovor
Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou 10 min zvýšiť povedomie o novom druhu šikany a jej ďalekosiahlych dôsledkoch V čom teraz spočíva rozdiel?
 • Vysvetlite názorne žiakom, ako sa "obyčajná" šikana líši od kyberšikany, ale aj aké sú ich spoločné črty
výklad učiteľa
spoločne hľadať príklady 10 min nájsť prepojenie s vlastným okolím Pýtame sa na príklady šikany a/alebo kyberšikany:
 • Položte žiakom otázku, či už niečo také sami zažili, alebo či poznajú niekoho, komu sa to už stalo
 • Ako sa dotyčný cítil?
Rozhovor
Stopy, ktoré zanechávaš na internete 20 min zvýšiť povedomie o zaobchádzaní s vlastnými osobnými údajmi Na toto by som si mal dávať na internete pozor...
 • Zaveďte teraz reč na odtlačky nôh zo začiatku hodiny. Porovnajte stopy v reálnom svete so stopami, ktoré zanechávame vo virtuálnom svete.
 • Porozprávajte sa so žiakmi o pravidlách správania na internete a zapíšte ich do odtlačkov chodidiel.
Skupinový rozhovor

Vyučovacia jednotka 4 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
Žiadna šanca kyberšikane 30 min zhrnúť výsledky a ich užitočnosť pre všetkých Spoločné zostavenie pravidiel správania v triede:
 • Zhrňte spolu so žiakmi najdôležitejšie poznatky z hodiny a napíšte ich na pripravený plagát
 • Všetky body nalepte na plagát s nadpisom: Kyberšikana - nám sa to stať nemôže!
 • Plagát následne poveste na viditeľné miesto v triede
spoločný rozhovor/diskusia pestrý plagát A2, ktorý vyzerá ako profil na nejakej sociálnej sieti
Spätná väzba 10-15 min Zhodnotenie vyučovacej jednotky záverečný rozhovor
 • Spýtajte sa žiakov, ako sa im páčila hodina, čo na nej bolo veľmi dobré a čo sa im páčilo menej.
 • Zaznamenajte odpovede do predpripraveného formulára.
Skupinový rozhovor Kópia dotazníka na vyplnenie pre učiteľa
Čas nazvyš (didaktická rezerva)
Poznámka: Toto cvičenie nemusí byť vhodné pre každú triedu.
Dobre si premyslite, či je zostava vo vašej triede vhodná na toto cvičenie, príp. či sú naň vaši žiaci už dostatočne zrelí!
Tunel urážok 10-20 min
 • Opätovné vcítenie sa do pocitov obetí, ale aj páchateľov kyberšikany
 • Posilnenie sociálnych kompetencií → pocit zodpovednosti za druhých
Tunel urážok:
 • Vyzveme žiakov, aby na kartičku napísali ľubovoľnú nadávku
 • Žiaci vytvoria tunel, cez ktorý budú prechádzať cca 5 dobrovoľníci spomedzi nich. Pritom ich budú ostatní zasýpať zvolenými vulgarizmami.
 • Hodnotenie udalosti a pocitov
práca v skupinách kartičky, na ktorých je pripevnená páska, a fixovky (pre každého žiaka po jednej)
Späť na začiatok