Späť na obsah

5. – 6. ročník

Plánovanie hodiny

Vyučovacia jednotka 1 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
pred začiatkom vyučovania 2-3 min Predstavenie témy frontálne vyučovanie Pozitívne prijatie aktuálnej témy Predstavenie
Vysvetlenie pojmu kyberšikana 10 min Vysvetlenie pojmu za pomoci obrázka na tabuli
 • Na tento účel nakreslíme doprostred tabule oblak s pojmom kyberšikana. Žiaci formou brainstormingu vytvoria myšlienkovú mapu.
 • Rozhovor
 • obrázok na tabuli / myšlienková mapa s brainstormingom
Možné odpovede:
urážať, vyhrážať sa, vylúčiť, zverejniť súkromné veci, internet, mobil/smartfón, ukazovať foto/video, sociálne siete
Podporné otázky:
→ Kde a ako prebieha?
 • tabuľa
 • príp. noviny
Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou 5-10 min Žiaci porovnajú šikanu (tvárou v tvár) a kyberšikanu a nájdu rozdiely medzi nimi Rozhovor Žiaci majú viac skúseností, prípadne poznatkov, než učiteľ očakával Učiteľ pristupuje k príhodám empaticky
Ukážkový film 5-10 min Pozrieť si ukážkové video:
Poznámka: Pozor, skontrolujte ešte pred vyučovaním funkčnosť videa, pretože sa môže stať, že bolo medzičasom zo stránky zmazané!
Video Učiteľ prehrá video PC, projektor, videoklip
Analýza filmu 15 min Spracovanie obsahu filmu:
 • Spúšťače a dôsledky kyberšikany, taktiež reakcie, ktoré kyberšikana vyvoláva
Rozhovor
 • Neustále urážky
 • Izolácia, myšlienky na samovraždu
Prejsť k emocionálnej stránke filmu. Pomocou cielených otázok zaviesť rozhovor na spúšťače, dôsledky a reakcie, ktoré kyberšikana vyvoláva, príp. môže vyvolať u obete či prizerajúcich sa. príp. nápis na tabuli

Vyučovacia jednotka 2 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
Opakovanie 5 min Zopakovanie najdôležitejšieho učiva z prvej hodiny (najmä definície pojmu) Rozhovor Aktívna účasť Riadený rozhovor s cielenými otázkami
Vlastné skúsenosti žiakov 5 min Pýtame sa na vlastné skúsenosti zo života žiakov Rozhovor Rozpaky a neistota, veľká ochota rozprávať
 • Poukázanie na emocionálnu stránku filmu
 • Vzbudenie empatie
Vlastné skúsenosti žiakov
Fáza 1
Schopnosť obetí a prizerajúcich sa reagovať
20 min Nájdeme možnosti, ako môžu obete či prizerajúci sa (spolužiaci) reagovať diskusia v triede za pomoci rôznych tvrdení Žiaci sa musia vyjadriť k jednotlivým tvrdeniam a postaviť sa na jednu alebo druhú stranu (napravo alebo naľavo od čiary) Učiteľ začne pomocou tvrdení:
 • Žiaci sa musia rozhodnúť
 • Žiaci musia obhájiť svoj názor
lano a rôzne tvrdenia, výroky
Právne hľadisko 15 min Žiaci musia poznať aj právnu stránku veci. Začneme domnienkami - potom pokračujeme konkrétnymi "právami" a "prečinmi". skupinová práca, noviny; alternatíva: pýtame sa právnika
 • Neistota, takmer žiadny pocit krivdy
 • Prekvapivé poznatky
→ Je to dovolené?
Objasniť právnické otázky: skutková podstata trestného činu, právo na ochranu podobizne
 • Začneme rozhovor otázkami na právnickú stránku veci.
 • Učiteľ usmerňuje skupinovú prácu
fólia / projektor / pracovný list
→ táto úloha bude pokračovať v 3. vyučovacej jednotke

Vyučovacia jednotka 3 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
Právne hľadisko → pokračovanie úlohy z 2. vyučovacej jednotky
15 min Žiaci musia poznať aj právnu stránku veci. Začneme domnienkami - potom pokračujeme konkrétnymi "právami" a "prečinmi". skupinová práca, noviny; alternatíva: pýtame sa právnika
 • Neistota, takmer žiadny pocit krivdy
 • Prekvapivé poznatky
→ Je to dovolené?
Objasniť právnické otázky: skutková podstata trestného činu, právo na ochranu podobizne
 • Začneme rozhovor otázkami na právnickú stránku veci.
 • Učiteľ usmerňuje skupinovú prácu
fólia / projektor / pracovný list
Ukážkový film 10 min Film: Poznámka: Pozor, skontrolujte ešte pred vyučovaním funkčnosť videa, pretože sa môže stať, že bolo medzičasom zo stránky zmazané! Video Rozpaky - neistota Začne so žiakmi analyzovať film na základe doteraz nadobudnutých vedomostí Video
Fáza 2 15 min Analyzujeme obsah filmu podľa rôznych kritérií (následky, dôsledky, možnosti reakcie všetkých zúčastnených) Rozhovor Aktívna účasť Povzbudenie žiakov vyjadriť svoj názor a domnienky tabuľa

Vyučovacia jednotka 4 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
Zhrnutie výsledkov 20 min Skupinky žiakov spíšu najdôležitejšie výsledky z jednotlivých častí hodiny a doplnia:
 • spôsoby, ako môžu reagovať obete a
 • spôsoby, ako môžu reagovať prizerajúci sa / spolužiaci
 • čo by mal urobiť učiteľ
 • čo by mali urobiť rodičia
skupinová práca
(pri nej má každá skupinka 3 minúty na každý plagát/úlohu)
Žiaci spíšu na pripravené plagáty konkrétne možnosti, čo robiť pri kyberšikane V prípade potreby učiteľ pomôže pri hľadaní výsledkov plagáty
Prezentácia 25 min Žiaci odprezentujú svoje plagáty o tom, čo môže v prípade kyberšikany robiť obeť, prizerajúci sa, učitelia a rodičia prezentácie Prezentovanie konkrétnych návrhov, čo robiť Učiteľ sleduje prezentácie a navrhne vyvesiť plagáty v triede prezentácie

Vyučovacia jednotka 5 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
Krátke zhodnotenie 10 min Zhodnotenie najdôležitejšieho a najpôsobivejšieho učiva z predchádzajúcich vyučovacích jednotiek. Dovysvetľujú sa otázky, ktoré ešte ostali neobjasnené. Rozhovor Aktívna účasť Podnieti otázkami žiakov k rozhovoru
Kreatívne vymýšľanie aktivít 35 min Žiaci vymyslia aktivitiy proti kyberšikane na svojej škole práca v skupinách Zbieranie nápadov - aktívna účasť Učiteľ podporuje nápady plagáty

Vyučovacia jednotka 6 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Obsah predmetu (čo?) Forma Metodické pokyny (Kto ako koná?) Médiá/materiály
Očakávané správanie študentov Činnosti učiteľov
Prezentácia pred vedením školy 20 min Prezentácia kreatívnej fázy prezentácie Žiaci presvedčene predstavujú svoje nápady Učiteľ a vedenie školy ocenia rôznorodosť nápadov žiakov plagáty
Diskusia 15 min Diskusia s vedením školy, ako presadiť nápady
 • Diskusia
 • Rozhovor
Požiadavky žiakov na vedenie školy Učiteľ dohodne, ako nápady žiakov presadiť v škole "My proti kyberšikane"
Spätná väzba 10 min Vyplnenie dotazníka
 • Každý žiak dostane jeden dotazník
Samostatná práca kópie dotazníka pre každého žiaka
Späť na začiatok