Späť na obsah

Ako správne viesť rozhovor

Náš prístup

Teoretické základy

Náš prístup k metóde vedenia rozhovoru je založený na teórii postupu, ktorý sa systematicky orientuje na zdroje. Poradenstvo orientujúce sa na zdroje je založené na teórii systémov.

Z pohľadu systémového prístupu

Tu platí zásada, že ľudí vnímame v ich kontexte, spolu s ich správaním a prežívaním a že udalosť sama o sebe nepôsobí na dotyčnú osobu. Objasňujeme spoločne akciu a reakciu, aby bolo možné vnímať súvislosti a zahrnúť ich do našej práce. V poradenskom rozhovore spoločne objavujeme prístupy k riešeniu z rôznych perspektív, vďaka čomu sa klient cíti pozitívne vnímaný a zapojený. Nezameriavame sa na nedostatky, ale na využívanie zdrojov.

Čo vo vedení rozhovoru znamená orientovať sa na zdroje?

Orientovať sa na zdroje znamená: "Ľudia nám pomáhajú objaviť veľkú silu v každom z nás, v našej rodine a v našej sociálnej sieti." (Saleebey 1992:8). Preto tu pod zdrojmi rozumieme vnútorné aj vonkajšie sily a potenciál. Môžu to byť aj podporné rámcové podmienky, ako nápomocní ľudia v sociálnej sieti, dostatok času alebo peňazí. Predpoklady práce orientovanej na zdroje sformulovali Petr de Jong a Kim Berg (2003:33f).

Cieľom poradenstva orientujúceho sa na zdroje je podporovať nové spôsoby pohľadu na vec a rozbehnúť procesy vyhľadávania. Tiež je cieľom posilniť v človeku pocit sebavedomia a vedomie si vlastnej tvorivej sily. To je možné dosiahnuť takým postupom, v ktorom si človeka vážime, spolupracujeme s ním, konáme zmysluplne a v rámci kompetencie.

Ako podnietiť vznik nových náhľadov na vec a nových možností a ako naviesť človeka na riešenie je hlavnou témou tejto časti.

Späť na začiatok