K vsebini

6-7 razred

Potek

Enota pouka 1 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Pred začetkom pouka 2-3 min. Predstavitev teme Frontalna oblika poučevanja Pozitivno oziroma prizadeto sprejemanje teme Predstavitev
Pojasnitev pojma spletno nadlegovanje 10 min. Pojasnitev pojma s pomočjo risbe na tabli
 • V ta namen narišite na sredino table oblak in v njegovo sredino pojem: Spletno nadlegovanje. Učenci izdelajo s pomočjo brainstorminga miselni vzorec.
 • Vodeni pogovor
 • risba na tabli / miselni vzorec, brainstorming
Možni odgovori:
žalitev, grožnja, izločanje iz skupnosti, sramotenje, internet, pametni telefon, prikazovanje fotografij in video posnetkov, družbena omrežja
Dopolnilna vprašanja:
→ Kje in kako se to dogaja?
 • Tabla
 • ev. plakat
Razlika med spletnim nadlegovanjem in drugimi vrstami nadlegovanja 5-10 min. Učenke in učenci primerjajo nadlegovanje (Face to face - na štiri oči) in spletno nadlegovanje in poiščejo razlike Vodeni pogovor Učenke in učenci prispevajo več izkušenj in spoznanj, kot si učitelj misli Učitelj mora ta spoznanja sprejeti z občutkom
Filmi s primeri 5-10 min. Primer - ogled video posnetka:
Namig: Prosimo, da pred pričetkom ure preverite aktualnost video posnetka, ker se lahko zgodi, da ga ni več na spletu!
Videoposnetki Učitelj/ica pokaže video Osebni računalnik, Projektor, Videoposnetki
Analiziranje filma 15 min. Obdelava filmske vsebine:
 • Povodi in učinki spletnega nadlegovanja kot tudi reakcije, ki jih spletno nadlegovanje povzroči
Vodeni pogovor
 • Ponavljajoče se žalitve
 • izolacija, razmišljanja o samomoru
Prehod na čustveno stran filma. Vodenje pogovora s pomočjo usmerjevalnih vprašanj, ki se nanašajo na povode, učinke in reakcije, ki jih spletno nadlegovanje povzroči oziroma so možni tako pri prizadetih kot tudi ostalih navzočih. Ev. napisi na tabli

Enota pouka 2 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Ponovitev 5 min. Ponovitev najvažnejših vsebin prve učne ure (posebno poimenovanje pojmov) Vodeni pogovor Aktivno sodelovanje Vodenje pogovora s postavljanjem vprašanj
Lastne izkušnje učencev 5 min. Učence vprašate po njihovih lastnih izkušnjah in jih vključite Vodeni pogovor Prizadetost in negotovost, pripravljenost, da svoje izkušnje povedo
 • Prehod na čustveno stran filma
 • posredovanje empatije
Lastne izkušnje učencev
Delovna faza 1
Pridobitev sposobnosti potrebnih za ravnanje v primeru spletnega nadlegovanja
20 min. Najdejo se načini možnega ravnanja za prizadete in ostale vpletene (sošolce) Učenci na osnovi izjav v razredu stoje razpravljajo Učenci se morajo opredeliti do posameznih izjav in se postaviti na eno stran vrvi (levo ali desno stran) Učitelj vodi na osnovi izjav naslednji proces:
 • učenci se morajo odločiti
 • Učenci morajo znati zastopati svoje mnenje
Vrv in izjave
Pravni vidiki 15 min. Učenci naj spoznajo pravne vidike. Najprej na osnovi domnev, nato pa na osnovi konkretnih pravic in kršitev Delo v skupinah, informativni list (folija/delovni list/projektor) Alternativa: Povabite pravnika, ki odgovarja na vprašanja
 • Negotovost, učenci se skoraj ne zavedajo krivic
 • Presenetljiva spoznanja
→ Ali je to dovoljeno?
Razjasniti pravne vidike: katera dejanja so kazniva, pravica do razpolaganja z lastno fotografijo itd.
 • S pomočjo vprašanj po pravnih vidikih se vzpodbudi vodeni pogovor.
 • Učitelj/ica vodi skupinsko delo
Folije, projektor, delovni listi
→ Ta naloga se bo nadaljevala v okviru tretje učne ure

Enota pouka 3 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Pravni vidiki → Nadaljevanje naloge iz druge učne ure
15 min. Učenci naj spoznajo pravne vidike. Najprej na osnovi domnev, nato pa na osnovi konkretnih pravic in kršitev Delo v skupinah, informativni list (folija/delovni list/projektor) Alternativa: Povabite pravnika, ki odgovarja na vprašanja
 • Negotovost, učenci se skoraj ne zavedajo krivic
 • Presenetljiva spoznanja
→ Ali je to dovoljeno?
Razjasniti pravne vidike: katera dejanja so kazniva, pravica do razpolaganja z lastno fotografijo itd.
 • S pomočjo vprašanj po pravnih vidikih se vzpodbudi vodeni pogovor.
 • Učitelj/ica vodi skupinsko delo
Folije, projektor, delovni listi
Filmi s primeri 10 min. Film: Namig: Prosimo, da pred pričetkom ure preverite aktualnost video posnetka, ker se lahko zgodi, da ga ni več na spletu! Videoposnetki Prizadetost - negotovost Naredi se analiza filma z do sedaj pridobljenim znanjem Video posnetek
Delovna faza 2 15 min. Pogovor o vsebini filma po določenih kriterijih (posledice, učinki, možno ravnanje vseh udeleženih) Vodeni pogovor Aktivno sodelovanje Učence bodrimo, da se izjasnijo in predvidijo, kaj se lahko zgodi Tabla

Enota pouka 4 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Utrjevanje učne snovi 20 min. Učenci v okviru skupinskega dela zapišejo in dopolnijo najvažnejša spoznanja iz učnega procesa:
 • Kako lahko ravnajo prizadeti in
 • Kako lahko ravnajo ostali (npr. sošolci)?
 • Kako naj ravnajo učitelji?
 • Kako naj ravnajo starši?
Delo v skupinah, ki krožijo po razredu
(posamezne skupine imajo po tri minute časa za ogled vsakega plakata / naloge)
Učenci zberejo in na plakatih zapišejo, katere so konkretne možnosti ravnanja pri spletnem nadlegovanju Če je potrebno, učitelj učencem pomaga pri iskanju podatkov, do katerih so prišli v preteklih fazah učenja Plakati
Prezentacija 25 min. Učenci predstavijo svoje plakate, na katerih so zapisali možna ravnanja prizadetih, ostalih učencev oziroma prijateljev, učiteljev in staršev Predstavitve Predstavitev konkretnih možnih ravnanj Učitelj spremlja predstavitve in da pobudo, da se plakati razobesijo po razredu Predstavitve

Enota pouka 5 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Kratka refleksija 10 min. Refleksija najpomembnejših in najzanimivejših vsebin iz predhodnih učnih ur. Vprašanja, ki so ostala še odprta, je potrebno razjasniti. Vodeni pogovor Aktivno sodelovanje Vzpodbudite pogovor s postavljanjem vprašanj
Kreativno načrtovanje akcij 35 min. Učenci razvijejo akcijski načrt kaj storiti pri pojavljanju spletnega nasilja na šoli Delo v skupinah Zbiranje idej - aktivna udeležba Učitelj ideje podpira Plakati

Enota pouka 6 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Metodološki namigi (kdo se kako vede?) Mediji/material
Pričakovano vedenje učencev Dejavnosti učiteljic in učiteljev
Predstavitev narejenega dela vodstvu šole 20 min. Predstavitev ustvarjalne faze dela Predstavitve Učenke in učenci prepričljivo in argumentirano predstavijo svoje ideje Učitelj in vodstvo šole spoštujeta raznolike ideje, ki so jih predstavili učenke in učenci Plakati
Razprava 15 min. Razprava z vodstvom šole o možnosti uresničitve idej
 • Razprava
 • Vodeni pogovor
Pričakovanja učencev do vodstva šole Učitelj zapiše "dogovore" v zvezi z uresničevanjem idej na šoli "Mi smo proti spletnemu nadlegovanju"
Povratna informacija 10 min. Izpolnjevanje anketnih listov
 • Vsak učenec dobi anketni vprašalnik
Izpolnjuje vsak posebej Kopije anketnih vprašalnikov - za vsakega učenca
Na začetek