Към съдържанието

5-6 клас

Дидактико-методически коментар

1. Дефиниране на понятията

Съвместно с учениците, изпълнете с живот понятието „Кибертормоз”. За тази цел изпишете понятието в средата на дъската и изберете най-силните изявления на вашите ученици като мисловна карта около понятието.

Какво разбирате под понятието „Кибертормоз”? Какво означава кибертормоз?

2. Разлика тормоз – кибертормоз

Спуснете накрая ясна линия през думата Кибертормоз, така че да я разделите на „ТОРМОЗ” и „КИБЕРТОРМОЗ”. Обяснете разликите между двете понятия. Назовете и общите черти.

Помощни въпроси:

 • По какво се различава „обикновения” тормоз от кибертормоза?
 • Има ли общи черти?
 • Единият по-лош ли е от другия?

Тормоз

 • Все още съществува, но страните са изправени една срещу друга („лице в лице“)
 • Жертвите и изпълнителите са ясно разграничени
 • Между жертвата и извършителя съществува физически и /или психологически дисбаланс
 • Замесените лица са видими / контролируеми
 • Има „фази на покой“ (напр. вкъщи, далече от училище)
 • Реакциите на жертвата са видими директно

Кибертормоз

 • Сравнително ново явление, причинено от бързото напредване на новите медии
 • Тормозът се осъществява не между изправени една срещу друга страни, а с използване на съвременни средства за комуникация (интернет или мобилен телефон)
 • Сравнително просто, бързо и широко разпространение на информацията
 • Въвлечен е невидим кръг от лица
 • Не спира на входната врата, а преследва жертвата чак до леглото
 • Веднъж въведени данните, могат да бъдат съхранени трайно в мрежата
 • Извършителите могат да действат анонимно
 • Реакциите на жертвата не са видими директно
 • Жертвата не може да види, и в съответния случай да прецени, дали зад всичко това се крие само една „Грешка” (Например: извършителят не иска да отприщва голяма вълна от коментари с публикуваната снимка)

Общи черти

 • Извършват се за по-дълъг период от време
 • В повечето случаи са предназначени за обида, злепоставяне, заплашване и.т.н.
 • Често жертвата и извършителя се познават
 • Обикновено от първоначалните разногласия се развива една мащабна конструкция/проблем (междуличностните конфликти/различията често са причина за това )
 • За извършителя жертвата е клапан за освобождаване на агресията му ("Аз съм шефа")
 • Наблюдателите често не се осмеляват да се намесят, за да не станат самите жертви или не знаят как да реагират, или не се чувстват ангажирани (гледат отстрани)
 • Възможни последствия за жертвата: Тревожност/страх от училище, нарушения на съня, намаляване на самочувствието, натрапчиви мисли и евентуално самоубийство

Въз основа на: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Примери за кибертормоз

Попитайте учениците си за примери от тяхната непосредствена среда / ежедневие. Познават ли някой от техния приятелски кръг / кръг от познати, или в класа / в училище?

Попитайте ги за примери от медиите (напр. 15-годишната канадка Аманда Тод).

Спрете се накратко на събитията, реакциите на околната среда и на чувствата на тези, които участват.

4. Фаза на развитие 1 - Компетентност за действие на потърпевшите и на наблюдателите

Моля, използвайте следния работен лист.

Твърдения по темата Кибертормоз

Въведение към ‚Дискусионното упражнение‘:

Всички ученици се подреждат в кръг в средата на една почистена класна стая. Учителят тегли черта (въображаема, с помощта на хартиено тиксо или въже). Учениците получават задача, да заемат „позиция” по всяко от зададените твърдения. Това означава, че те трябва да избират и да застанат на една от двете страни на линията :

 • Едната страна е тази, която означава „Да” за това твърдение – следователно съгласие.
 • Другата страна е тази, която означава „Не” за това твърдение – следователно несъгласие

След като страните са избрани, се започва дискусия. Учителят насърчава учениците да обосноват избора си и евентуално да „спечелят” ученици от другата страна, които да сменят позицията си. След достатъчно време за дискусия, учителят прекъсва дискусионния кръг по даденото твърдение и преминава към другото твърдение, респективно към края на дискусията.

ЦЕЛ на дискусията по тези твърдения е да се развие компетентност за действие в случай на кибертормоз за потърпевшия и за наблюдателя.

Кое твърдение е вярно за теб?

 1. На едно глупаво, обидно съобщение реагирам разгневено и връщам обидата обратно.
 2. Дръзко, дискриминационно съобщение изтривам веднага.
 3. Не говоря с никого за атаките, които получавам през мрежата.
 4. Моите лични настройки/позиции не са толкова важни за мене.
 5. Дистанцирам тези, които ме тормозят и обиждат.
 6. Аз не тичам веднага при учителя, ако знам за другите, че те са обект на тормоз.
 7. Другите жертви трябва сами да преценят как да се справят.
 8. Познавам правата си в интернет – например относно моите снимки.
 9. Аз вярвам и знам, че самият извършител или самите извършители са слаби и имат много проблеми.
 10. Обръщам се към (споделям с) моите родители, моите учители или други възрастни хора.
 11. Ще се обърна само към моите най-добри приятели, ако стана жертва на кибер тормоз.
 12. Запознат съм с адресите, към които мога да се обърна за помощ.

5. Правни аспекти

При необходимост споделете за правната ситуация в страната ви. Като цяло, няма закон, според който кибертормоза сам по себе си е престъпление. Може, обаче, някои аспекти на кибертормоз по закон да бъдат наказуеми (напр изнудване).

Правната ситуация в Германия (основна информация):

Какво казва немското законодателство?

Към момента няма закон, който наказва кибертормоза директно, като факт. Това обаче не означава, че няма правни последствия за такива действия. Някои аспекти на различните действия на кибертормоз предлагат възможност за предприемане на правни действия. За тази цел обаче, трябва да бъде изяснено предварително дали тормозът се извършва публично или скрито.

публично

 • Видео и /или снимки се публикуват без съгласието на потърпевшия
  → Нарушаване на личните права и правото на публикуване на собствена снимка
 • Обиди и разпространяване на лъжи в социалните мрежи, форуми и т.н.
  → съдебно постановяване на запрещение или подаване жалба за клевета

скрито

 • Постоянни обиди / тормоз чрез електронна поща, месинджър или SMS
  → тук при известни обстоятелства може да се задейства анти-сталкинг закона.

Общовалидно е:

Заплаха, изнудване, принуда или насилие са престъпления! Няма значение каква среда се използва и дали те се осъществяват публично или скрито. За тези инциденти трябва незабавно да се уведомяват родителите, учителите и особено да бъдат докладвани на полицията.

Въз основа на: www.klicksafe.de

Попитайте първо учениците си, за техните предположения по отношение на правните последици, до които кибертормозът може да доведе. След това учениците могат да работят по въпроса с помощта на следващия по-долу работен лист под формата на групова работа.

Правни аспекти по темата Кибертормоз в Германия

Какво казва законът в Германия?

Макар кибертормозът сам по себе си да не води до конкретно престъпление, срещу подобни действия могат да се предприемат юридически мерки:

 • Без съгласие публикувани видео или снимки нарушават правото на личен живот и правото върху собственото изображение (също и "Портретно право"). Следователно може да се предприемат мерки срещу публикацията (напр. Чрез разпореждане или временна ограничителна заповед, виж по-долу).
 • Ако се разпространяват лъжи или се произнасят обиди – напр. в социалните мрежи или чрез електронна поща - също може да се постанови съдебно запрещение / налагане на възбрана. Освен това може да се подаде жалба за клевета или обида (виж по-долу).
 • Който бъде обиждан или тормозен постоянно чрез електронна поща, месинджър или SMS, може при известни обстоятелства да се позове на анти-сталкинг закона.

Ако така наречените "кибер-булис", т.е. извършители или извършителки, не престанат с действията си на тормоз нито в сроковете на неофициална покана, нито на предупреждение, жертвите могат да упражняват правата си чрез граждански производства.

Гражданскоправни възможности срещу кибертормоза

Съдебното запрещение/ налагане на възбрана вследствие граждански иск е предназначено да подтикне "кибер-булис", да отговорят на изискванията, заложени в писменото предупреждение, преди решението на съда. Ако извършителят или извършителите не променят поведението си, настъпват значителни вредни последици, и тогава съдът приема жалбата, като решението е окончателно.

Съдебните разпореждания са един вид бързи производства - предназначени за неотложни ситуации. Възможно е прилагането на съответното съдебно разпореждане само в рамките на определен период от време, след като е съобщено за това нарушение (при някои съдийства четири седмици, при други до три месеца).

Разпореждането в сравнение с гражданския иск има значителни предимства: то може да бъде изпълнено в рамките на няколко седмици и с това междувременно да приключат кибер атаките.

Наказателноправни опции срещу кибертормоза

Най-тежките форми на кибертормоз могат да бъдат повод за наказателно дело – при известни обстоятелства паралелно на гражданските средства за защита. Те включват, например, случаите, в които жертвите са застрашени сериозно от физическо насилие. Обект на наказателното право е "заплахата" и тя е забранена.

Освен това, наказуемо е, когато жертвите на тормоз са принудени да направят нещо под силен натиск. Тук обект на наказателно право е "принудата".

Това е уредено в немския закон:

 • § 201a от Наказателния закон „Нарушаване на правото на личен живот чрез заснето изображение “
 • § 185 от Наказателния закон „Обида“
 • § 186 от Наказателния закон „Злословие“
 • §187 от Наказателния закон „Клевета“
 • § 238 от Наказателния закон „Преследване“
 • § 131 от Наказателния закон „Насилие“
 • § 22 от Закона за авторското право „Право върху собствена снимка“

6. Въпросник за обратна връзка

В края на часа раздайте за попълване анонимно следния формуляр за обратна връзка. Погрижете се учениците да обработят въпросника самостоятелно и без „Консултации“ със съучениците си. Съберете въпросниците.

Back to top