Към съдържанието

7-8 клас

Учебни цели

Учениците

  • ...са наясно с темата за кибертормоза
  • … придобиват разбиране за понятието кибертормоз
  • …позовават се на реалната, респ. на тяхната собствена жизнена среда
  • … учат се да познават различните страни на кибертормоза
  • … разработват правила за поведение за потърпевшите, техните съученици, учители, родители
  • …вникват в същината на причините за тормоза
Back to top