Към съдържанието

7-8 клас

Планиране на учебната единица

Учебна единица 1 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Въведение 20-25 мин.
 • Въвеждане в темата
 • Събуждане на интерес / за придобиване на знания
 • Изучаване на различни перспективи/роли (жертва, извършител…)
Гледане на филма: „Нека се борим заедно “ от Klicksafe с последваща дискусия:
 • Гледане на видеофилма заедно с учениците и прекъсване на 5:05 мин.
 • Запитване към учениците какъв е края на филма според тях
 • След това филма се гледа до края без никакъв коментар от учителя
 • След края на филма: дискусия и рефлексия на случилото се
Учебен разговор/Дискусия в пленум Компютър и мултимедия, видеоклип (респ. интернет връзка)
Обяснение на понятието кибертормоз 10 мин. Съвместно изработване на дефиниция на понятието Обясняване на понятието с помощта на рисунка на дъската
 • С помощта на мисловна карта записване на смислени термини/твърдения от отговорите на учениците.
 • Учебен разговор
 • Рисунка на дъска/ Брейнсторминг
Дъска
Разлика тормоз <> кибертормоз 5-10 мин. Осведомяване за новия тип тормоз & и неговите дълбоки измерения Обясняване на разликите, както и приликите между "обикновен" тормоз и кибертормоз
 • Изтеглете ясна линия през думата Кибертормоз, така че да я разделите на „Тормоз” и „Кибертормоз”.
Учебен разговор

Учебна единица 2 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Кратко повторение 5 мин. Затвърждаване на придобитите знания Повторение на най-важните съдържания към понятието кибертормоз
 • Попитайте учениците за най-важните съдържания от последната учебна единица , преди всичко във връзка с понятието кибертормоз, както и за съдържанието на видеоклипа
 • Има ли някакви въпроси или коментари към предишната учебна единица?
Учебен разговор
Обмяна на опит 10-15 мин. Препратка към собствения начин на живот Събиране на примери за кибертормоз:
 • Попитайте учениците за техните собствени преживявания, напр. опит в кръга на техните познати / приятели
 • Интересни тук са примери от медиите / от собствената или от друга държава (известен е случаят с Аманда Тод)
Учебен разговор
Кибертормоз от гледна точка на актьорите 25 мин.
 • Развиване на интензивна осведоменост за кибертормоза
 • Обсъждане на различните гледни точки (жертва, извършител, наблюдател…)
 • Разработване на начини на действие
Разработване на възможни правила за поведение (за жертвата, съученици, родители, учители), както и за възможните причини, поради които извършителите упражняват кибертормоз
Разделяне на групите:
 • Гр. 1: Какво мога & би трябвало да направя като потърпевш? (група на момичетата)
 • Гр. 2: Какво мога & би трябвало да направя като потърпевш? (група на момчетата)
 • Гр.3: Какъв е подтика /предизвикателствата / причините за нарушителите?
 • Гр. 4: Какво могат да предприемат съучениците?
 • Гр. 5: Какво могат & трябва да направят учителите? (както преди, така и в непосредствения случай)
 • Гр. 6: Какво могат & трябва да направят родителите? (както преди, така и в непосредствения случай)
Работа в малки групи 6 плаката (DIN A2)-които са изрязани като парчета на пъзел и могат да се съчетават, 6 дебели маркера, 6 сглобяеми тематични карти за залепване върху плакатите, лепило

Учебна единица 3 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Подготовка за презентация 5-10 мин. Подготовка за презентиране на резултатите
 • Отделните групите се събират и обсъждат накратко резултатите от последната учебна единица
Работа в малки групи Плакат от предходната учебна единица
Презентиране на резултатите & дискусия 30-40 мин.
 • Презентиране заедно на разработеното
 • Представяне/защита на обобщените опорни точки
Представяне на резултатите
 • Отделните групи представят резултатите една след друга
 • След всяка група могат да се дискутират важни аспекти
Работа в малки групи / Дискусия в пленум Магнити за закрепване на плакатите на дъската

Учебна единица 4 (45 мин.)

Тема / Учебна фаза Времеви обхват Цели Основно съдържание (Какво?) Методи / Социални форми Медии / Материали
Кратка рефлексия 10 мин. Затвърждаване на придобитите знания Рефлексия на най-важните съдържания / знания
 • Попитайте учениците за най-важните / най-впечатляващите съдържания от последните учебни единици
 • Има ли неизяснени въпроси или коментари?
Учебен разговор
Създаване на правила на класа 25 мин. Обобщаване на резултатите и предоставяне за ползване от всички Заедно създаване на правила за поведение във класната стая:
 • Обобщете заедно с учениците най-важните констатации и ги оставете да ги запишат на мета план картите
 • Заедно опорните точки се залепват на плаката с надпис: Кибертормоз – не и при нас!
 • В последствие плаката се закачва в класната стая видимо за всички
Групов разговор / Дискусия в пленум Цветен Din A2 плакатен лист във формата на смартфон, 6-10 кръгли мета план карти, лепило и дебели маркери
Обратна връзка 10 мин. Рефлексия на учебната единица Попълване на въпросник за обратна връзка
 • Всеки ученик получава въпросник за обратна връзка
Самостоятелна работа Копие на формуляр за обратна връзка за всеки ученик
Back to top