Към съдържанието

7-8 клас

Дидактико-методически коментар

За тези часове е възможно създаване на ред за сядане във формата на кръг от столове. Така учениците ще знаят, че, “днешната” тема не принадлежи към ежедневните часове и съдържа особена стойност. Обърнете внимание на факта обаче, че в стаята трябва да има възможност да се поставят в кръг 6 маси за кратка групова работа. Урокът се основава по-специално на ориентирана към действие работа на учениците. Учениците не получават образователно съдържание от учителя, а се насърчават активно самите те да създават събития. По време на обучението те могат винаги да включат своя опит, мисли и възгледи. В допълнение, кооперативните форми на работа и повтарящи се дискусионни елементи в обучението дават възможност за придобиване на социални умения като работа в екип, компетентност за решаване на конфликти и съпричастност.

1. Въведение

Изгледайте с учениците си видеоклипа „Нека се борим заедно“ на (www.klicksafe.de). Стопирайте клипа на 5:05 мин. и попитайте учениците за възможния край на филма според тях. Възможно е учениците да дадат следните отговори:

 • Самоубива се.
 • Майката го открива навреме.
 • Майката информира полицията, респ. получава помощ и го спасява.
 • и.т.н.

Важно: Съберете отговорите и ги оставете без коментар от ваша страна. Евентуално може да получите мнение от учениците, които си мислят, че момчето, показано във филма отнема живота си и от тези, които вярват, че някой му оказва помощ навреме.

Пуснете клипа да продължи и дайте няколко секунди на учениците, да осмислят видяното. Обсъдете в пленум следните въпроси:

 • Как в крайна сметка се разреши ситуацията?
 • Как се стигна до кибертормоз? Какви са предпоставките?
 • Какви методи използваха извършителите? Как се чувстваха?
 • Как реагира жертвата? Какви чувства се забелязват?
 • Имаше ли ученици, които не взеха участие (т.нар. наблюдатели)? Ако да, опишете, моля, как биха могли да се чувстват те.

Забележка: На последната страница на настоящия документ получавате допълнителни въпроси за отделните участници във филма.

2. Дефиниране на понятията

Съвместно с учениците, изпълнете с живот понятието „Кибертормоз”. За тази цел изпишете понятието в средата на дъската и изберете най-силните изявления на вашите ученици като мисловна карта около понятието.

Какво разбирате под понятието „Кибертормоз”? Какво означава кибертормоз?

3. Разлика тормоз – кибертормоз

Спуснете накрая ясна линия през думата Кибертормоз, така че да я разделите на „ТОРМОЗ” и „КИБЕРТОРМОЗ”. Обяснете разликите между двете понятия. Назовете и общите черти.

Помощни въпроси:

 • По какво се различава „обикновения” тормоз от кибертормоза?
 • Има ли общи черти?
 • Единият по-лош ли е от другия?

Тормоз

 • Все още съществува, но страните са изправени една срещу друга („лице в лице“)
 • Жертвите и изпълнителите са ясно разграничени
 • Между жертвата и извършителя съществува физически и /или психологически дисбаланс
 • Замесените лица са видими / контролируеми
 • Има „фази на покой“ (напр. вкъщи, далече от училище)
 • Реакциите на жертвата са видими директно

Кибертормоз

 • Сравнително ново явление, причинено от бързото напредване на новите медии
 • Тормозът се осъществява не между изправени една срещу друга страни, а с използване на съвременни средства за комуникация (интернет или мобилен телефон)
 • Сравнително просто, бързо и широко разпространение на информацията
 • Въвлечен е невидим кръг от лица
 • Не спира на входната врата, а преследва жертвата чак до леглото
 • Веднъж въведени данните, могат да бъдат съхранени трайно в мрежата
 • Извършителите могат да действат анонимно
 • Реакциите на жертвата не са видими директно
 • Жертвата не може да види, и в съответния случай да прецени, дали зад всичко това се крие само една „Грешка” (Например: извършителят не иска да отприщва голяма вълна от коментари с публикуваната снимка)

Общи черти

 • Извършват се за по-дълъг период от време
 • В повечето случаи са предназначени за обида, злепоставяне, заплашване и.т.н.
 • Често жертвата и извършителя се познават
 • Обикновено от първоначалните разногласия се развива една мащабна конструкция/проблем (междуличностните конфликти/различията често са причина за това )
 • За извършителя жертвата е клапан за освобождаване на агресията му ("Аз съм шефа")
 • Наблюдателите често не се осмеляват да се намесят, за да не станат самите жертви или не знаят как да реагират, или не се чувстват ангажирани (гледат отстрани)
 • Възможни последствия за жертвата: Тревожност/страх от училище, нарушения на съня, намаляване на самочувствието, натрапчиви мисли и евентуално самоубийство

Въз основа на: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Обсъдете накратко правната ситуация във вашата страна. Като цяло, няма закон, според който кибертормоза сам по себе си да е престъпление. Може, обаче, някои аспекти на кибертормоз по закон да бъдат наказуеми (напр. Изнудване, шантаж).

Правната ситуация в Германия (основна информация):

Какво казва немското законодателство?

Към момента няма закон, който наказва кибертормоза директно, като факт. Това обаче не означава, че няма правни последствия за такива действия. Някои аспекти на различните действия на кибертормоз предлагат възможност за предприемане на правни действия. За тази цел обаче, трябва да бъде изяснено предварително дали тормозът се извършва публично или скрито.

публично

 • Видео и /или снимки се публикуват без съгласието на потърпевшия
  → Нарушаване на личните права и правото на публикуване на собствена снимка
 • Обиди и разпространяване на лъжи в социалните мрежи, форуми и т.н.
  → съдебно постановяване на запрещение или подаване жалба за клевета

скрито

 • Постоянни обиди / тормоз чрез електронна поща, месинджър или SMS
  → тук при известни обстоятелства може да се задейства анти-сталкинг закона.

Общовалидно е:

Заплаха, изнудване, принуда или насилие са престъпления! Няма значение каква среда се използва и дали те се осъществяват публично или скрито. За тези инциденти трябва незабавно да се уведомяват родителите, учителите и особено да бъдат докладвани на полицията.

Въз основа на: www.klicksafe.de

4. Примери за кибертормоз

Попитайте учениците си за примери от тяхната непосредствена среда / ежедневие. Познават ли някой от техния приятелски кръг / кръг от познати, или в класа / в училище?

Спрете се накратко на събитията, реакциите на околната среда и на чувствата на тези, които участват.

5. Групова работа за различните гледни точки на актьорите

Оставете класа да се раздели на 6 еднакви по големина групи. Ако това не се случи самостоятелно, изберете някой от вашите доказани методи. При това една от шестте групи трябва да се състои само от момичета, и една само от момчета.

Разпределете след това следващите по-долу теми, респ. оставете групите да избират, по коя от темите искат да работят. Разпределението на темите би трябвало да е в зависимост от дадената структура на класа. Решете кой вариант е най-добрия. Изключение се прави само за двете еднакви по пол групи (виж гр. 1 & 2). Тези групи не могат да избират свободно техните теми.

Разделение на групите:

 • Гр. 1: Какво мога & би трябвало да направя като потърпевш? (група на момичетата)
 • Гр. 2: Какво мога & би трябвало да направя като потърпевш? (група на момчетата)
 • Гр.3: Какъв е подтика /предизвикателствата / причините за извършителите?
 • Гр. 4: Какво могат да предприемат съучениците?
 • Гр. 5: Какво могат & трябва да направят учителите? (както преди, така и в непосредствения случай)
 • Гр. 6: Какво могат & трябва да направят родителите? (както преди, така и в непосредствения случай)

Раздайте на групите от ученици по един плакат (част от пъзел), най-малко по един дебел маркер и съответстващата тематична карта с поставената задача. Върху плаката трябва да е видима темата за работа и евентуално имената на учениците, както и класа. За по-бързо протичане на работния процес можете да оставите вашите ученици да залепят изработените преди това тематични карти на плаката.

Кибертормоз

6. Презентация на резултатите от груповата работа

Всяка група разполага с време да презентира нейните мисли / резултати. Според структурата на класа презентатора трябва да е избран ученик от групата или групата като цяло.

След презентацията трябва да осигурите на целия клас пространство за допълнителни предложения, запитвания, дискусии. При това следете часовника, така че всяка група да има достатъчно време, за да представи своето изложение.

Коментари: Ако в група 3 се спомене въпроса за социални проблеми, оставете учениците да обяснят, тъй като това понятие може да се дефинира по много различни начини. В допълнение тук също е възможно при представянето на резултатите учениците да попитат дали извършителят всъщност не е „бедното саламче“. Тъй като в отговорите на учениците често се посочва, че са отегчени да растат в едно „капитулирало” семейство, че не са обичаната или обичания и.т.н. Ако вашите ученици виждат нещата също като вас, възниква въпроса, дали не би могло да се помогне на потърпевшия/потърпевшата при преодоляване на ситуацията, ако те осъзнават това!

При група 4 е нужно да се отбележи, че трябва да се говори по темата за „смелостта”. Защото за да се опълчиш на кибертормоза е необходима смелост! Не е желателно просто да отместиш поглед встрани. Но всъщност откъде идва смелостта/куража? Смелостта идва от познаването на причината и от наличието на социални умения, като съпричастност, чувство за справедливост и т.н.

7. Създаване на правила на класа

Изработете заедно с класа правилник за поведение в класната стая, който да бъде закачен видимо за всички на стената. Разположете за това един предварително подготвен плакат във формата на смартфон (заместващ новите медии) с надпис: Кибертормоз – не и при нас! (виж по-долу). Обобщете заедно с класа техните най-важни констатации и ги оставете да запишат опорните точки на всяка от мета план картите. Поставете събраните обобщения върху плаката и го закачете заедно в класната стая.

8. Въпросник за обратна връзка

В края на часа раздайте за попълване анонимно следния формуляр за обратна връзка. Погрижете се учениците да обработят въпросника самостоятелно и без „Консултации“ със съучениците си. Съберете въпросниците.

Back to top