Към съдържанието

Ролева игра

Набор от методи
За въвеждане на нови теми в тренировъчните единици

Педагогически нагласи

Обучаваните имат различни базисни знания и различен предварителен опит по темите за кибертормоз, секстинг, груминг, позинг и.т.н.

По тази причина информацията и тренировъчните материали трябва да бъдат така подготвени, че децата/младежите да бъдат достигнати на една възможно най-лесна за възприемане и за действане основа, върху която всички заедно могат да градят по-нататък. Абстрактни конструкции или заливане с прекомерно много данни не постигат желания ефект, водят до демотивиране, съпротива, и утежняват от самото начало предаването на знания. Затова следните точки винаги трябва да се имат предвид при планирането на тренировъчните единици и въвеждането на нови теми (тук сравни и с Palank 2012: 27ff):

 • Какво е наистина важно (eкзистенциално) за обучавания?
 • Какво е абсолютно необходимо?
 • Какво не е задължително?
 • Кога (на кое ниво) започвам да се притеснявам за резултатите от обучението (под тази граница не бива да се остава)?

Като много полезни при планирането на тренировъчни единици се оказват също и прости дидактически основни правила според Комениус, които би трябвало да се съблюдават:

 • От близкото към далечното
 • От лесното към трудното
 • От лесното съм сложното
 • От познатото към непознатото

Начало и протичане на обучението

Функциите на старта на обучението е от голямо значение за успешното усвояване на темата. Така че началото трябва да предизвика любопитство, да събуди интерес към темата, да активира придобит начален опит и знания и да даде информация за предстоящото (сравни Meyer 1994: 122). Но при това все пак трябва да се има предвид, че навлизането в една единица не става с мотивационни трикове. Ако очакванията по-нататък не се оправдаят, това може да доведе до бързо разочарование, а също и до съпротива в следващите етапи на процеса. По тази причина е подходящо прилагането на различни методи, които обаче трябва да се планират индивидуално за всяка тема.

Но не само началото на една тренировъчна единица има значение за цялостния трансфер на знания, а също така и другите етапи от обучението изискват точно планиране, за да се установи „…методичен общ ритъм …“ (Meyer 2002):

Стъпка 1
В стартовата фаза треньорката/треньорът трябва да се погрижи да се изгради обща ориентировъчна база за разработвания материален, емоционален или проблемен въпрос. Това предполага често, но не винаги, водеща роля на треньора.
Стъпка 2
Във фазата на разработване обучаващите се трябва да навлязат в материалния, емоционален или проблемен контекст. Това не може да се постигне без значителни самостоятелни усилия. Затова вие поемате водещата роля.
Стъпка 3
Във фазата на обезпечаване на успеха треньорката/треньорът и обучаваните трябва да постигнат разбирателство, какво се е получило от работата по темата и как трябва да продължи тя по-нататък. Освен това новопридобитите знания и умения трябва да бъдат упражнявани и, при определени условия, прилагани. Препоръчителна е съвместна организационна и ръководна дейност на треньор и обучавани.

Източници Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Методи и форми за въвеждане на нова тема

За всеки предмет/въпрос има различни начини как се въвежда една тема в групата. Една от важните предпоставки все пак е, преди планиране на учебната единица да се дискутира с целевата група. Едва когато това е сторено, може да се прави по-нататъшно планиране и подготовка. В последствие се представят някои активни примерни методи за въвеждане. Вие можете да подберете за всеки избран метод друг казус с друг фокус на тежест (виж: Депо идеи-Казуси).

Колажът е един много креативен вид за въвеждане на нови теми. Преди работата по колажа, на участниците (деца/младежи) се дава кратка информация по темата кибертормоз (доклад на треньорката/треньора за макс.10 минути):

 • Какво е кибертормоз
 • Кого може да засегне кибертормозът?
 • Как се осъществява кибертормоза?
 • Къде са опасностите?

Инструкции

 • В следващата стъпка (при нужда) участниците се информират относно метода „Колаж“ (изрязване на изображения и заглавия от илюстрирани списания и вестници и оформяне на картина).
 • След това се образуват малки групи (4-6 участника), които в последствие разработват колаж по темата/проблема.
 • След завършване на колажите, в малки групи, би трябвало да се проведат кратки разговори, в които се коментират твърденията, чувствата и подтика за оформяне на съвместно създадения колаж. Така отношението към темата може да бъде обобщено и същевременно да послужи на участниците за самоанализ.
 • Указание: При обсъждането внимавайте наред с разясняването на понятията да засегнете с младежите и възможни причини и въздействия
 • Готовите колажи накрая трябва да се окачат, видни за всички, в общата стая или на подобно място.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:

 • Подготовка на изказване: Въведение към cyberhelp.eu
 • Евт. PC и мултимедиен проектор за филм (виж Депо идеи)
 • Плакатна хартия (мин. DIN A2)
 • Вестници, списания, журнали
 • Ножици, лепило

Статията от вестника - пример Секстинг

Всички участници получават вестникарска статия (Депо идеи) която описва случай на секстинг. Всеки има за задача да прочете статията сам в рамките на определено време. След това под ръководството на треньора започва групов разговор, който засяга отделните части на статията. Участващите получават възможност да изкажат своето виждане по отделните точки (скрити причини, мнения, опит).

Указание:

При обсъждането внимавайте наред с разясняването на понятията да засегнете с младежите и възможни причини и въздействия.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:

 • Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
 • Копия на вестникарски статии

Brainwriting - пример Киберсталкинг

В началото на тренинга се разглежда един фиктивен случай (Депо идеи) на киберсталкинг от гледна точка на потърпевшия (напр. текст чрез мултимедия, видео... ). Впоследствие всички участници получават бял лист хартия (A4).

Инструкции

 • На един импулсивен въпрос на треньора (напр. "Какви могат да бъдат причините за киберсталкинг?", "Как мога да помогна на жертва на киберсталкинг?" или "Как мога да предотвратя киберсталкинг?") участниците започват да пишат техните идеи в изречения с ключови думи върху хартията A4.
 • След около пет минути всички участници поставят своя лист в средата на груповото помещение. Тогава всеки взема по един лист на друг участник и прочита идеите/мненията, вдъхновява се и пише на този лист други идеи или предложения.
 • Това може да се повтори много пъти.
 • Накрая резултатите се събират на дъската / на флипчарт и се обсъждат заедно.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:

 • Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
 • Ако е необходимо компютър и мултимедиен проектор
 • бели листи DIN A4

Писателско ателие – пример груминг

Участниците получават съвсем кратка информация по темата „груминг “. За да не бъде застрашено по-нататъшното прилагане на метода не бива да се навлиза в детайли по темата.

Инструкции

 • Цялата група се разделя на малки групи (3-6 участника).
 • Всяка малка група получава бял лист (флипчарт) и дебели маркери.
 • Веднага малките групи могат писмено да се изкажат на белия лист. При това трябва да се пишат респ. нарисуват колкото е възможно по-свободно хрумвания, забележки, асоциации, въпроси и контра-въпроси, отговори, рисунки, диаграми, графики и т.н. по темата.
 • След 15 минути участващите биват помолени да предадат своя плакат на лектора. Той представя плакатите на малките групи в пленум и след това целенасочено засяга всички важни твърдения от плаката.

Сравни още „ИЗБОР сборник методи“ (Oнлайн в интернет)

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:

 • Подготовка за кратко въведение в темата: виж Дефиниции
 • Бяла хартия за флипчарт или подобно
 • Дебели маркери/едингс

A-B-C метод – пример денигрейшън

Този метод може да се проведе чрез индивидуална или групова работа. В по-нататъшните описания се навлиза в груповия метод.

Участниците получават текст, в който се разглежда един фиктивен случай на денигрейшън от гледна точка на засегнатия (около ½ страница A4). След това участниците се разделят на малки групи (3-4 души). Всяка група получава изписан лист хартия (флипчарт) и дебели маркери. След това групата трябва да избере с общо съгласие асоциации към всяка начална буква на думата „денигрейшън“.

Всяка група би трябвало в края на упражнението да има възможност да презентира и обоснове мин. три от нейните общи асоциации в пленум.

Необходимия материал се напасва според броя на участващите и големината на сформираните групи:

 • Вестникарска статия/казус напр. от нашето Депо идеи
 • Копия на казуса
 • Подготвени листи хартия (виж пример с изображение)
 • Дебели маркери/едингс
 • D..epression
 • E..lend
 • N..ötigung
 • I.........
 • G.........
 • R.........
 • A.........
 • T.........
 • I.........
 • O.........
 • N.........

Източници

 • Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
 • Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
 • Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin
Back to top