Към съдържанието

Ролева игра

Планиране на учебната единица - Стъпка 4
Фаза на рефлексия и дискусия

Във фазата на рефлексия- и дискусия става дума за това, да се обменят различните чувства и гледни точки, да се възбуди процес на разбиране и да се обединят мненията - поне като подходи - върху някои основни констатации (напр. че всеки приема посегателства върху собствената си личност по различен начин и се справя индивидуално с тях).

Това може да протече чрез различни методи. Възможно е дискусия в разположени в кръг столове, в която ръководителят на играта въвлича участниците чрез целеви въпроси.

Следните въпроси за водене на фазата на рефлексия-/ дискусия могат да бъдат полезни:

  • Какво е правното положение?
    Указание: В случай, когато нямате експерт на място, би трябвало да се снабдите с информация за Вашата страна. Тъй като в тази фаза е важно, да се предоставят точни факти на участващите.
  • Какво отсъди съдията/водещия?
  • Как се държаха артистите?
  • Правилно ли реагирахте или можеше, респ. трябваше да реагирате и по друг начин? Какво би могло да се промени с това?
  • Какви чувства бяха видими за наблюдаващите? Очаквахте ли тези чувства?
  • Какви възможности има да се справяме със собствените си чувства, да ги разпознаем в другия и да ги уважим, и да направим себе си и другите „по-силни“ в конкретния случай?

Друг вариант е водещият на играта да остави всички участващи актьори първо да разкажат за своите мисли и усещания по време на играта и после всеки наблюдател да каже три от своите най-кратки и ясни ключови думи от своя формуляр за наблюдение, а след това заедно да преминат към фазата на групово обмисляне и дискутиране. И тук посочените по-горе въпроси могат да са в подкрепа на воденето на дискусиите.

Друг вариант на формуляра за наблюдение са метаплан-картите. Всеки наблюдаващ участник получава три метаплан-карти и един единг, на които тя/той да отбележи своите три най-кратки и ясни впечатления/въпроси/ забележки.

Back to top