Zpět na obsah

5. – 6. ročník

Metodické poznámky

1. Definice

Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve napište tento pojem doprostřed tabule a společně se žáky sezbírejte výroky, které s tímto tématem souvisí. Vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu okolo nápisu.

Co vám napadne, když se řekne kyberšikana? Co to znamená kyberšikanování?

2. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i společné rysy.

Pomocné otázky:

 • V čem se "normální" šikana liší od kyberšikany?
 • Mají něco společného?
 • Je jedna z nich horší než ta druhá?

Šikana

 • existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
 • oběť i agresor jsou jasně definováni
 • Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
 • je do ní zapojen omezený okruh lidí
 • jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
 • reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana

 • poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
 • šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky (internet nebo mobil)
 • skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
 • nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
 • nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
 • údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy natrvalo
 • agresor může konat anonymně
 • reakci oběti nevidíme přímo
 • oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy

 • trvá delší dobu
 • většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých informací, vyhrožování atd.
 • oběť a agresor se často znají
 • z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější problém (nezřídka bývají základem mezilidské konflikty/rozdíly)
 • pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
 • přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat, nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
 • možné následky pro oběť: strach chodit do školy, poruchy spánku, snížené sebevědomí, sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o sebevraždu

Navazuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Příklady kyberšikany

Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Zeptejte se také, zda znají nějaký případ z médií (např. případ 15-leté Kanaďanky Amandy Todd).

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných.

4. Fáze 1 - Schopnost obětí a přihlížejících reagovat

Použijte prosím následující pracovní list.

Argumenty na téma kyberšikanu

Instrukce k diskusnímu cvičení

Všichni žáci se shromáždí na vyklizeném místě uprostřed Tired. Učitel udělá na zemi čáru (z krepového papíru nebo šňůry). Učitel řekne nějaké tvrzení a úkolem žáků je zaujmout k němu postoj. To znamená, že se mají rozhodnout, na kterou stranu čáry se přidají:

 • jedna strana znamená ANO - žák s výrokem souhlasí
 • druhá strana znamená NE - žák s tvrzením nesouhlasí

Když si všichni zvolí stranu, diskutuje se. Učitel vyzve žáky, aby svou volbu odůvodnili a aby případně jiné žáky přesvědčili, aby se přidali na jejich stranu. Po dostatečném čase ukončí učitel diskusi k prvnímu výroku a pokračuje dalším.

Cílem diskuse k těmto tvrzením je to, aby se žáci naučili správně reagovat v případě, že se stanou obětí nebo svědkem elektronického šikanování.

Které tvrzení je podle tebe pravdivé?

 1. Na hloupou, urážlivou zprávu reaguji rozzlobeně a odpovím také urážlivě.
 2. Drzou, diskriminující zprávu okamžitě smažu.
 3. O tom, jak na mě někdo útočí přes internet, s nikým nemluvím.
 4. Moje nastavení soukromí nejsou pro mě velmi důležité.
 5. Všechny, co mě obtěžují nebo urážejí, blokuji.
 6. Když se od někoho dozvím, že ho šikanují, neutíkám za učitelem.
 7. Jiní, které někdo šikanuje, se musí sami umět s tím vypořádat.
 8. Znám svá práva na internetu - například na svou vlastní fotografii.
 9. Důvěřuji si a vím, že pachatel či pachatelé jsou sami slabí a mají mnoho problémů.
 10. Obrátím se na své rodiče, učitele či jiných dospělých.
 11. Pokud se stanu obětí kyberšikany, obrátím se pouze na své nejlepší přátele.
 12. Znám adresy, na které se mohu obrátit.

5. Právní hledisko

Prodiskutujte situaci ve vaší zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla trestným činem. Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Právní stav v Německu (obecné informace):

Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana probíhala veřejně nebo ne.

veřejně

 • zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
  → porušování osobnostních práv a práva na podobu
 • urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
  → uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

 • neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
  → zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a příp. i policii.

Navazuje na: www.klicksafe.de

Nejdříve se žáků zeptejte, jaké právní důsledky může mít podle nich kyberšikana. Následně rozdělte žáky do skupin a nechte skupinky pracovat podle následujícího pracovního listu.

Právní hledisko kyberšikanování v Německu

Co říkají německé zákony?

Ačkoliv neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla trestným činem, na její jednotlivé projevy lze uplatnit právní normy:

 • Zveřejnit videa nebo fotografie bez souhlasu dotčených osob znamená porušit osobnostní práva a práva na podobu. Je možné požadovat jejich stažení (např. zdržovací žalobou nebo předběžným opatřením, podrobnosti viz níže).
 • Pokud někdo rozšiřuje lži nebo urážky, např. na sociálních sítích nebo e-mailem, je možné uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání. Kromě toho můžeme podat trestní oznámení za pomluvu nebo očerňování (podrobnosti viz níže).
 • Pokud nás někdo neustále uráží nebo obtěžuje přes e-mail, chat či esemesky, můžeme se za určitých okolností odvolat na zákon na ochranu proti pronásledování.

Pokud pachatelé neuposlechnou výzvu nebo upomínku po uplynutí lhůty a nadále pokračují v šikanování, může se poškozený domoci svých práv prostřednictvím občanskoprávního řízení.

Občanskoprávní postupy proti kyberšikaně

Zdržovací žaloba slouží k donucení pachatele splnit požadavky uvedené v upomínce. Pokud soud žalobě vyhoví a rozsudek nabude právní moci, hrozí vážné důsledky v případě, že pachatel neupustí od svého jednání.

Předběžné opatření je typ zrychleného řízení - používá se v naléhavých případech. Na soud se můžeme obrátit pouze ve stanovené lhůtě - na některých soudech jsou to čtyři týdny, na jiných to mohou být až tři měsíce od doby, kdy jsme se dozvěděli o porušení práv.

Předběžné opatření má v porovnní s občanskoprávní žalobou významné výhody: můžeme jej dosáhnout již v rámci několika týdnů a online útoky tak ukončit.

Trestní řízení proti kyberšikaně

V případě závažných forem kyberšikany je možné podat trestní oznámení - za určitých podmínek i paralelně s občanskoprávními opatřeními. Patří sem například případy, kdy pachatel oběti vyhrožuje vážným fyzickým násilím. V trestním právu se toto řízení nazývá vyhrožování a je zakázáno.

Také je trestné, pokud je oběť šikany pod silným tlakem k něčemu nucena. Zde se pachatel dopouští trestného činu nátlaku.

Projevy kyberšikany upravují v Německu následující zákony:

 • § 201a Trestního zákoníku "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" (Narušení soukromí osoby pořizováním fotografií)
 • § 185 Trestního zákoníku "Beleidigung" (Urážení)
 • § 186 Trestního zákoníku "Üble Nachrede" (Pomluva)
 • § 187 Trestního zákoníku "Verleumdung" (Poškozování dobrého jména)
 • § 238 Trestního zákoníku "Nachstellung" (Obtěžování)
 • § 131 Trestního zákoníku "Gewaltdarstellung" (Zobrazování násilí)
 • § 22 KunstUrhG (Zákona o autorských právech) "Recht am eigenen Bild" (Právo na podobu)

6. Dotazník

Ke konci hodiny dejte žákům vyplnit následující anonymní dotazník. Dohlédněte na to, aby žáci odpověděli samostatně a bez "nápovědy" ostatních spolužáků. Posbírejte vyplněné dotazníky.

Zpět na začátek