Zpět na obsah

7. – 8. ročník

Plánování hodiny

Vyučovací jednotka 1 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
Úvod do tématu 20-25 min
 • Naladění na téma
 • Vzbudit zájem/povědomí
 • Poznat různé perspektivy (oběť, pachatel...)
Zhlédnutí filmu "Let's fight it together" od Klicksafe a následná diskuse
 • Přehrát si spolu se žáky videoklip a zastavit ho na 5:05 min.
 • Zeptat se žáků, jaký bude podle nich konec filmu
 • Bez dalších komentářů ze strany učitele nechat dohrát film až do konce
 • Po skončení filmu: diskuse a úvahy k ději
společná diskuse počítač a projektor, videoklip (příp. přístup na internet)
Vysvětlení pojmu kyberšikana 10 min Společné vypracování definice pojmu Objasnění pojmu pomocí obrázku na tabuli
 • Do myšlenkové mapy zapíšeme z odpovědí žáků pojmy, které souvisí s tématem.
 • Rozhovor
 • obrázek na tabuli / brainstorming
tabule
Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou 5-10 min Zvýšit povědomí o novém typu šikanování a jeho dalekosáhlých rozměrech Vysvětlení rozdílů mezi "obyčejnou" šikanou a kyberšikanou, ale i jejich společných rysů
 • Slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části "kyber" a "šikana".
Rozhovor

Vyučovací jednotka 2 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
Krátké opakování 5 min Upevnění učiva Zopakování nejdůležitějšího učiva k pojmu kyberšikana
 • Ptejte se žáků na nejdůležitější věci z poslední vyučovací jednotky, především ty, které se vážou k definici pojmu kyberšikana a k videoklipu
 • Jsou ještě otázky k minulé hodině?
Rozhovor
Výměna zkušeností 10-15 min Provázat téma se svým blízkým okolím Sesbírat případy kyberšikany:
 • Ptejte se žáků na jejich vlastní zkušenosti, příp. na zkušenosti někoho z řad jejich známých či přátel
 • Zajímavé jsou i případy z médií / z vlastní nebo jiné země (poměrně známý je případ Amandy Todd)
Rozhovor
Kyberšikanování z pohledu aktérů 25 min
 • Zvýšit povědomí o kyberšikaně
 • Rozhovor z různých úhlů pohledu (oběť, pachatel, přihlížející ...)
 • Poznat možnosti, jak v případě kyberšikany reagovat
Vypracovat možnosti reakce (pro oběť, spolužáky, rodiče, učitele), jakož i různé příčiny, proč pachatelé kyberšikanují jiné lidi
Rozdělení do skupin:
 • Skupina 1: Co mohu a co bych měla udělat jako oběť? (skupina dívek)
 • Skupina 2: Co mohu a co bych měl udělat jako oběť? (skupina chlapců)
 • Skupina 3: Jaké mají pachatelé důvody, jaké jsou spouštěče, příčiny?
 • Skupina 4: Co mohou podniknout spolužáci?
 • Skupina 5: Co mohou a co by měli udělat učitelé? (jako prevenci, i v akutním případě)
 • Skupina 6: Co mohou a co by měli udělat rodiče? (jako prevenci, i v akutním případě)
Práce v malých skupinách 6 plakátů (formát A2) - rozstříhané jako puzzle, 6 hrubých fixů, 6 předpřipravených tematických kartiček k nalepení na plakáty, kancelářská lepidla (tyčinková)

Vyučovací jednotka 3 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
Příprava na prezentaci 5-10 min Příprava na prezentaci výsledků
 • Žáci utvoří skupinky a krátce diskutují o svých výsledcích z minulé hodiny
Práce v malých skupinách Plakát z minulé hodiny
Prezentace výsledků a diskuse 30-40 min
 • Společně prezentovat, na čem pracovali
 • Obhájit postoje, ke kterým dospěli
Představení výsledků
 • Skupiny jedna po druhé představují své výsledky
 • Po každé skupiě může být diskuse o důležitých aspektech
Práce ve skupinkách / společná diskuse magnety na přichycení plakátů na tabuli

Vyučovací jednotka 4 (45 minut)

Téma / fáze vyučování Časový rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály
Krátké zhodnocení 10 min Upevnění učiva Úvahy a hodnocení nejdůležitějšího učiva
 • Ptejte se žáků na nejdůležitější/nejpůsobivější učivo z minulých hodin
 • Jsou ještě nějaké otázky, je něco nejasné?
Rozhovor
Stanovit pravidla ve třídě 25 min Shrnout výsledky a jejich užitečnost pro všechny Společné sestavení pravidel chování ve třídě:
 • Shrňte spolu se žáky nejdůležitější poznatky z hodiny a napište je na samolepící papírky
 • Všechny body nalepte na plakát s nápisem Kyberšikana - u nás ne!
 • Plakát pak vyvěste na viditelné místo ve třídě
společný rozhovor / diskuse barevný plakát formátu A2 v podobě smartphonu, 6-10 kulatých samolepících papírků, kancelářská lepidla a hrubé fixy
Zpětná vazba 10 min Zhodnocení vyučovací jednotky Vyplnění dotazníku
 • Každý žák obdrží jeden dotazník
Samostatná práce kopie dotazníku pro každého žáka
Zpět na začátek