Zpět na obsah

7. – 8. ročník

Metodické poznámky

Pro tuto vyučovací jednotku doporučujeme uspořádat židle do kruhu. Pro žáky to bude signál, že dnešní téma není z těch, kterým se věnujeme na vyučování každý den, a bude mít tak pro ně vyšší hodnotu. Dbejte však na to, aby bylo na kraji místo i na cca 6 stolů na krátkou skupinovou práci. Tato vyučovací jednotka je postavena zejména na aktivní práci žáků. Učitel nepředloží žákům všechno učivo, ale žáci ho budou spoluvytvářet svou aktivní účastí. Budou moci neustále přispívat svými vlastními zkušenostmi, myšlenkami a názory. Forma organizované spolupráce a opakující se diskuse také podporují rozvíjení sociálních dovedností, jakými jsou schopnost pracovat v týmu, řešit konflikty a empatie.

1. Úvod do tématu

Přehrajte si se žáky videoklip "Let 'fight it together" na www.klicksafe.de. Zastavte video na 5:05 min. a zeptejte se žáků, jak podle nich film skončí. Žáci mohou odpovídat např. takto:

 • Spáchá sebevraždu.
 • Máma ho včas najde.
 • Máma informuje policii, příp. zavolá pomoc a zachrání ho.
 • atd.

Důležité: Sesbírejte odpovědi a ponechte je bez komentáře. Můžete se také zeptat na názor těch, co si myslí, že chlapec z filmu spáchá sebevraždu, a těch, co se domnívají, že mu někdo včas přijde na pomoc.

Nechte nyní video přehrát do konce a dejte žákům několik vteřin na to, aby si uspořádali, co viděli. Diskutujte společně o následujících věcech:

 • Jak se situace nakonec vyřeší?
 • Jak vlastně kyberšikanování začalo? Co bylo spouštěčem?
 • Jaké metody pachatelé použili? Jak se při tom cítili?
 • Jak reaguje oběť? Jaké pocity u ní můžeme vidět?
 • Byly tam i žáci, kteří se nezapojili (tzv. přihlížející)? Pokud ano, popište, jak se asi cítili.

Upozornění: Na posledních stránkách tohoto dokumentu naleznete doplňující otázky k jednotlivým postavám ve filmu.

2. Definice

Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve napište tento pojem doprostřed tabule a společně se žáky sezbírejte výroky, které s tímto tématem souvisí. Vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu okolo nápisu.

Co vám napadne, když se řekne kyberšikana? Co to znamená kyberšikanování?

3. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i společné rysy.

Pomocné otázky:

 • V čem se "normální" šikana liší od kyberšikany?
 • Mají něco společného?
 • Je jedna z nich horší než ta druhá?

Šikana

 • existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
 • oběť i agresor jsou jasně definováni
 • Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
 • je do ní zapojen omezený okruh lidí
 • jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
 • reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana

 • poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
 • šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky (internet nebo mobil)
 • skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
 • nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
 • nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
 • údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy natrvalo
 • agresor může konat anonymně
 • reakci oběti nevidíme přímo
 • oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy

 • trvá delší dobu
 • většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých informací, vyhrožování atd.
 • oběť a agresor se často znají
 • z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější problém (nezřídka bývají základem mezilidské konflikty/rozdíly)
 • pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
 • přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat, nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
 • možné následky pro oběť: strach chodit do školy, poruchy spánku, snížené sebevědomí, sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o sebevraždu

Navazuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Podle potřeby prodiskutujte stručně situaci ve své zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla trestným činem. Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Právní stav v Německu (obecné informace):

Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana probíhala veřejně nebo ne.

veřejně

 • zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
  → porušování osobnostních práv a práva na podobu
 • urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
  → uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

 • neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
  → zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a příp. i policii.

Navazuje na: www.klicksafe.de

4. Příklady kyberšikany

Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných.

5. Práce ve skupinách k jednotlivým pohledům na téma

Požádejte žáky, aby se rozdělili do 6 stejně velkých skupin. Pokud by se žáci nevěděli rozdělit sami, použijte svou osvědčenou metodu. Jedna ze šesti skupin by měla sestávat pouze z dívek a druhá pouze z chlapců.

Pak jim přidělte šest následujících témat, resp. nechte skupinky, aby si sami vybrali téma. Vycházejte přitom z toho, jakou máte ve třídě sestavu a rozhodněte, která varianta je ve vašem případě nejvhodnější. Výjimkou jsou skupiny 1 a 2, které musí sestávat ze žáků stejného pohlaví. Tyto skupinky si tedy svobodně vybrat téma nemohou.

Rozdělení do skupin:

 • Skupina 1: Co mohu a co bych měla udělat jako oběť? (skupina dívek)
 • Skupina 2: Co mohu a co bych měl udělat jako oběť? (skupina chlapců)
 • Skupina 3: Jaké mají pachatelé důvody/spouštěče/příčiny?
 • Skupina 4: Co mohou podniknout spolužáci?
 • Skupina 5: Co mohou a co by měli udělat učitelé? (jako prevenci, ale i v akutním případě)
 • Skupina 6: Co mohou a co by měli udělat rodiče? (jako prevenci, ale i v akutním případě)

Skupinám dejte po jednom plakátě (díl puzzle), alespoň jeden hrubý fix a lístek s příslušnými úkoly. Na plakát je třeba na viditelné místo zaznamenat téma, na kterém bude skupina pracovat, a příp. i jména žáků a název třídy. Pro urychlení práce mohou žáci nalepit na plakát předpřipravený lístek s tématem.

kyberšikana

6. Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin

Každá skupina dostane nyní čas na prezentování svých myšlenek/výsledků. Podle potřeby to může být buď jeden vybrán žák ze skupiny, nebo skupina jako tým.

Po prezentaci jedné skupiny byste měli dát třídě prostor na další podněty, otázky, diskuse. Sledujte při tom pozorně čas, aby na každou skupinu vyšel dostatek času.

Poznámky: Pokud by skupina 3 uvedla jako jednu z odpovědí "sociální problémy", požádejte je o vysvětlení tohoto pojmu, protože jeho definování může být různé. Kromě toho se můžete žáků po jejich prezentaci zeptat, zda není pachatel vlastně jen "ubožátko". Protože v odpovědích žáci často uvádějí, že se pachatelé nudí, vyrůstají v nefunkční rodině, nejsou ti nejoblíbenější atd. Pokud to žáci vidí stejně jako vy, položte jim otázku, zda to nemůže pomoci oběti zvládnout situaci, pokud si tohle oběť uvědomí!

Při skupině 4 musíme ještě poznamenat, že se žáky je potřebné hovořit na téma odvaha. Protože na to, abychom mohli bojovat proti kyberšikaně, je nutná odvaha! Odvrátit se nevyžaduje žádnou námahu. Kde však vzít odvahu? Odvaha pochází z vědomostí o dané věci a ze sociálních dovedností jako schopnost vcítit se do pocitů ostatních, smysl pro spravedlnost atd.

7. Stanovit pravidla ve třídě

Sestavte společně pravidla chování ve třídě, která na konci hodiny vyvěsíte na viditelné místo. Položte na stůl předpřipravený plakát v podobě smartphonu (který symbolizuje nová média) s nadpisem Kyberšikana - u nás ne!. Shrňte spolu se žáky nejdůležitější poznatky z hodiny a napište je po jednom na samolepící papírky. Pak je společně polepte na plakát a vyvěste ve třídě.

8. Dotazník

Ke konci hodiny dejte žákům vyplnit následující anonymní dotazník. Dohlédněte na to, aby žáci odpověděli samostatně a bez "nápovědy" ostatních spolužáků. Posbírejte vyplněné dotazníky.

Zpět na začátek