Į turinį

5-6 klasės

Didaktiniai - metodiniai komentarai

1. Sąvokos paaiškinimas

Susiekite žodį patyčias su gyvenimiška patirtimi. Paklauskite mokinių, ar jie ką nors panašaus jau išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai atsitiko. Ant spalvotų kortelių užrašykite jų mintis ir pritvirtinkite korteles prie lentos "minčių lietaus" metodu.

Ką pagalvojate, išgirdę sąvoką elektroninės patyčios? Ką reiškia elektroninės patyčios?

2. Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo „elektroninių“

Padalinkite žodžius ELEKTRONINĖS ir PATYČIOS (tiesioginės) brūkšnio pagalba į dvi dalis. Išsiaiškinkite skirtumus tarp elektroninių ir tiesioginių (akis į akį) patyčių. Taip pat nurodykite kas tarp jų bendro.

Pagalbiniai klausimai:

 • Kuo skiriasi "tiesioginės/tradicinės" patyčios nuo elektroninių patyčių?
 • Kas tarp jų bendro?
 • Ar vienos yra blogesnės už kitas?

Patyčios

 • Seniai egzistuoja, abi pusės bendrauja tiesiogiai ("akis į akį")
 • Auka ir kaltininkas yra žinomi
 • Tarp aukos ir kaltininko nėra psichinės ir/ar fizinės pusiausvyros
 • Žino, kas dalyvauja (stebi) patyčias
 • yra "ramybės fazės" .Tai nenuolatinis veiksmas, galima pabūti ramiai (pvz.namuose, toliau nuo mokyklos)
 • Matosi, kaip reaguoja auka

Elektroninės patyčios

 • Pakankamai naujas reiškinys, atsiradęs dėl didžiulės technologijų pažangos
 • Patyčios vyksta ne tiesiogiai, o per modernias komunikacijos priemones (internetą, mobilųjį telefoną)
 • Daug paprasčiau, greičiau ir platesniam ratui perduodama informacija
 • Didelis įtrauktų asmenų (stebėtojų) skaičius
 • Patyčios nesibaigia prie namų durų, bet persekioja nuolat
 • Vieną kartą įkelti duomenys gali būti tinkle išsaugoti visam laikui.
 • Agresorius gali veikti anonimiškai
 • Nematome, kaip reaguoja auka.
 • Auka taip pat nemato kaltininko ir negali spręsti, ar tai buvo padaryta tyčia ar ne

Bendri dalykai

 • Dažniausiai trunka ilgesnį laiką
 • Tyčinis įžeidinėjimas, kompromitavimas, grasinimas
 • Auka ir agresorius dažniausiai pažįsta vienas kitą
 • Paprastai susipykstama dėl menkniekių ir tai perauga į didelį konfliktą (dažniausia to priežastis yra žmonių tarpusavio santykiai)
 • Kaltininkui auka yra priemonė išlaisvinti savo agresiją ("čia aš bosas")
 • Stebėtojai dažniausiai nesikiša, nes bijo patys tapti auka arba jie nežino, kaip reaguoti, mano, kad jų tai neliečia.
 • Galimos pasekmės aukai: bijo eiti į mokyklą, miego sutrikimai, praranda pasitikėjimą savimi, mintys apie savižudybę, savižudybė

Remiantis: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Elektroninių patyčių pavyzdžiai

Paprašykite mokinių pateikti informacijos iš savo gyvenimo ar aplinkos. Ar jų klasėje, ar mokykloje yra pasitaikę tokių atvejų?

Paklauskite, gal yra girdėję per radiją, televiziją ar skaitę internete apie tokius atvejus (pvz. 15-metė kanadietė Amanda Todd).

Paklauskite, kaip tai atitiko, kaip reagavo aplinkiniai, kaip jautėsi dalyviai.

4. Veiklos etapai 1 - Aptariama, kaip turėtų elgtis nukentėjusieji ir stebėtojai

Prašau atlikti užduotis sekančiame užduočių lape.

Pokalbis tema "Elektroninės patyčios"

Įvadas į diskusiją:

Visi mokiniai atsistoja klasės viduryje, mokytojas nubrėžia liniją klasės viduryje (galima ištempti virvę ar pan.). Mokiniai gauna užduotį, reaguoti į mokytojo pasakytus teiginius. Tai reiškia, jie turi apsispręsti kurioje virvės pusėje jie atsistos:

 • Viena pusė yra „Taip“ pusė – vadinasi į tą pusę eina mokinys, kuris pritaria mokytojo teiginiui.
 • Kita pusė yra „Ne“ pusė – vadinasi ten atsistoja mokinys, kuris nepritaria mokytojo teiginiui

Mokytojas perskaito vieną teiginį, mokiniai užima savo pozicijas, tada vyksta diskusija. Mokytojas paprašo mokinių pagrįsti savo pasirinkimą, galbūt įtikinti savo bendraklasius pereiti į kitą pusę. Po to pereinama prie sekančio teiginio ir taip aptariami visi teiginiai.

Diskusijos tikslas yra išsiaiškinti kaip turėtų elgtis auka ir patyčių stebėtojai.

Su kuriuo teiginiu tu sutinki?

 1. Į kvailą, įžeidžiančią žinutę reaguoju audringai ir mane įžeidusį asmenį taip pat iškart įžeidžiu.
 2. Įžūlią, diskriminuojančią žinutę iškart ištrinu.
 3. Nė su kuo nesikalbu apie tai, kad patiriu patyčias internete.
 4. Mano asmeniniai nustatymai internete man nerūpi.
 5. Aš blokuoju internete tuos, kurie mane įžeidinėja ar kitaip atakuoja.
 6. Aš nepasakoju mokytojui, kai sužinau, kad kažkas patiria elektronines patyčias.
 7. Kiti nukentėję asmenys patys turi galvoti, ką jiems daryti.
 8. Aš žinau savo teises internete – pvz. savo atvaizdo.
 9. Aš pasitikiu savimi ir žinau, kad tie, kurie iš manęs tyčiojasi, yra silpni ir patys turi problemų.
 10. Aš kreipiuosi į savo tėvus, mokytoją ar kitą suaugusį asmenį.
 11. Aš kreipiuosi į savo geriausius draugus, jei kas nors iš manęs tyčiojasi.
 12. Aš žinau adresus, kur galiu tokiu atveju kreiptis.

5. Teisiniai aspektai

Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. (pvz. šantažas).

Teisinė atsakomybė Lietuvoje

Ką sako Lietuvos įstatymai?

Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. Todėl iš anksto turi būti paaiškinta, ar patyčios vyksta viešai ar uždaroje erdvėje.

Viešai

 • Vaizdo klipai ir/ arba atvaizdai (nuotraukos) yra paviešinami be savininko leidimo
  → Asmeninių teisių ir teisių į savo atvaizdą pažeidimas.
 • Įžeidimų ir melagingų pasisakymų socialiniuose tinkluose, forumuose platinimas, ir t.t.
  → Kaltinimas dėl šmeižto ar priekabiavimo.

Uždaroje erdvėje

 • Nuolatiniai užgauliojimai/priekabiavimas per elektroninius laiškus, "messenger" žinutės ar SMS
  → baudžiama už persekiojimą.

Bendrai:

Grasinimas, šantažas, ar prievarta yra nusikaltimai! Nesvarbu, kokios priemonės yra naudojamos ir kur tai vyksta, viešai ar uždaroje erdvėje. Apie tokius įvykius turėtumėte pranešti tėvams, mokytojams ir policijai.

Remiantis: www.klicksafe.de

Pirmiausia paklauskite mokinių, ką jie žino apie teisinę atsakomybę. Po to grupėse atlikite sekančią užduotį.

Teisiniai aspektai Vokietijoje

Kas parašyta Lietuvos įstatymuose?

Nors ir nėra jokio įstatymo, kuris numatytų baudas už elektronines patyčias, tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama:

 • Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
 • Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko darydamas šio kodekso 165-167 straipsniuose numatytą veiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 • Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.

Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS

Fizinis asmuo, kurio teisė į atvaizdą buvo pažeista, turi teisę teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Po asmens mirties tokį ieškinį turi teisę pareikšti jo sutuoktinis, vaikai ir tėvai.

Elektroninių ryšių įstatyme numatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

1. Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233 (nuo 2007 m. liepos 21 d.) (Žin., 2007, Nr. 81-3309) redakcija Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

Lietuvoje galiojantys įstatymai:

 • Fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.
 • 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas
 • Tas, kas be asmens sutikimo viešai paskelbė, pasinaudojo ar kitų asmenų labui panaudojo informaciją apie kito žmogaus privatų gyvenimą, jeigu tą informaciją jis sužinojo dėl savo tarnybos ar profesijos arba atlikdamas laikiną užduotį, arba ją surinko darydamas šio kodekso 165-167 straipsniuose numatytą veiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 • Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
 • Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
 • Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.
 • Elektroninių ryšių įstatyme numatyto asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

6. Grįžtamojo ryšio anketa

Pamokos pabaigoje duokite mokiniams užpildyti anketą. Stebėkite, kad mokiniai anketą pildytų savarankiškai, nesitartų. Surinkite užpildytas anketas.

Atgal į pradžią