Į turinį

7-8 klasės

Didaktiniai - metodiniai komentarai

Per šią pamoką kėdes sustatykite ratu. Taip mokiniai žino, kad „šiandieninė“ tema yra nekasdienė, tačiau svarbi. Klasės gale ar šone pastatykite 6 - 8 suolus, kur mokiniai atliks grupinį darbą. Pamokos metu mokiniai yra aktyvūs, dalijasi savo asmenine patirtimi, mintimis ir požiūriu. Todėl naudojamos grupinio darbo formos. Pamokos metu jie gali reikšti savo asmeninę patirtį, mintis ir požiūrį. Tai sudaro galimybę bendradarbiauti, diskutuoti, formuojami socialiniai įgūdžiai, tokie kaip gebėjimas dirbti komandoje, konfliktų valdymo kompetencija ir empatija.

1. Įvadas

Pažiūrėkite kartu su mokiniais video filmą „Let’s fight it together“ (www.klicksafe.de). Sustabdykite filmą po 5:05 min. ir paklauskite mokinių, kaip galėtų baigtis šis filmas. Galimi mokinių atsakymai:

 • Nusižudo.
 • Mama jį randa pačiu laiku.
 • Mama informuoja policiją, kviečia pagalbą ir jį išgelbėja.
 • ir t.t.

Svarbu: Surinkite atsakymus ir jų nekomentuokite. Galite suskirstyti mokinius į grupes: tų, kurie galvoja, kad berniukas filme nusižudo, ir tų, kurie galvoja, kad jam kas nors laiku suteikia pagalbą.

Pabaikite rodyti filmą ir duokite mokiniams keletą sekundžių, kas jie apgalvotų įvykius, matytus filme. Aptarkite bendrai sekančius klausimus:

 • Kaip viskas baigiasi?
 • Kaip prasidėjo internetinės patyčios? Kokios buvo jų priežastys?
 • Kokius metodus naudojo kaltininkai (agresoriai)? Kaip jie tuo metu jautėsi?
 • Kaip reaguoja auka? Kaip ji jaučiasi?
 • Ar buvo mokinių, kurie nesikišo (taip vadinamieji stebėtojai)? Jeigu taip, prašau pasakykite, kaip jie jautėsi?

Nurodymas: Paskutiniame šio dokumento puslapyje rasite klausimus mokiniams apie kiekvieną filmo aktorių.

2. Sąvokos paaiškinimas

Susiekite žodį patyčias su gyvenimiška patirtimi. Paklauskite mokinių, ar jie ką nors panašaus jau išgyveno arba pažįsta ką nors, kam tai atsitiko. Ant spalvotų kortelių užrašykite jų mintis ir pritvirtinkite korteles prie lentos "minčių lietaus" metodu.

Ką pagalvojate, išgirdę sąvoką elektroninės patyčios? Ką reiškia elektroninės patyčios?

3. Kuo skiriasi „tiesioginės“ patyčios nuo „elektroninių“

Padalinkite žodžius ELEKTRONINĖS ir PATYČIOS (tiesioginės) brūkšnio pagalba į dvi dalis. Išsiaiškinkite skirtumus tarp elektroninių ir tiesioginių (akis į akį) patyčių. Taip pat nurodykite kas tarp jų bendro.

Pagalbiniai klausimai:

 • Kuo skiriasi "tiesioginės/tradicinės" patyčios nuo elektroninių patyčių?
 • Kas tarp jų bendro?
 • Ar vienos yra blogesnės už kitas?

Patyčios

 • Seniai egzistuoja, abi pusės bendrauja tiesiogiai ("akis į akį")
 • Auka ir kaltininkas yra žinomi
 • Tarp aukos ir kaltininko nėra psichinės ir/ar fizinės pusiausvyros
 • Žino, kas dalyvauja (stebi) patyčias
 • yra "ramybės fazės" .Tai nenuolatinis veiksmas, galima pabūti ramiai (pvz.namuose, toliau nuo mokyklos)
 • Matosi, kaip reaguoja auka

Elektroninės patyčios

 • Pakankamai naujas reiškinys, atsiradęs dėl didžiulės technologijų pažangos
 • Patyčios vyksta ne tiesiogiai, o per modernias komunikacijos priemones (internetą, mobilųjį telefoną)
 • Daug paprasčiau, greičiau ir platesniam ratui perduodama informacija
 • Didelis įtrauktų asmenų (stebėtojų) skaičius
 • Patyčios nesibaigia prie namų durų, bet persekioja nuolat
 • Vieną kartą įkelti duomenys gali būti tinkle išsaugoti visam laikui.
 • Agresorius gali veikti anonimiškai
 • Nematome, kaip reaguoja auka.
 • Auka taip pat nemato kaltininko ir negali spręsti, ar tai buvo padaryta tyčia ar ne

Bendri dalykai

 • Dažniausiai trunka ilgesnį laiką
 • Tyčinis įžeidinėjimas, kompromitavimas, grasinimas
 • Auka ir agresorius dažniausiai pažįsta vienas kitą
 • Paprastai susipykstama dėl menkniekių ir tai perauga į didelį konfliktą (dažniausia to priežastis yra žmonių tarpusavio santykiai)
 • Kaltininkui auka yra priemonė išlaisvinti savo agresiją ("čia aš bosas")
 • Stebėtojai dažniausiai nesikiša, nes bijo patys tapti auka arba jie nežino, kaip reaguoti, mano, kad jų tai neliečia.
 • Galimos pasekmės aukai: bijo eiti į mokyklą, miego sutrikimai, praranda pasitikėjimą savimi, mintys apie savižudybę, savižudybė

Remiantis: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Labai trumpai aptarkite teisinę situaciją savo šalyje. Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas elektroninių patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus (pvz.: už šantažą).

Teisinė atsakomybė Lietuvoje

Ką sako Lietuvos įstatymai?

Kaip taisyklė nėra jokio įstatymo, kuris nustatytų baudas ELEKTRONINIŲ patyčių atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad už tai yra nebaudžiama. Toliau pateikiami įstatymai, pagal kuriuos galima bausti už atskirus nusikaltimus. Todėl iš anksto turi būti paaiškinta, ar patyčios vyksta viešai ar uždaroje erdvėje.

Viešai

 • Vaizdo klipai ir/ arba atvaizdai (nuotraukos) yra paviešinami be savininko leidimo
  → Asmeninių teisių ir teisių į savo atvaizdą pažeidimas.
 • Įžeidimų ir melagingų pasisakymų socialiniuose tinkluose, forumuose platinimas, ir t.t.
  → Kaltinimas dėl šmeižto ar priekabiavimo.

Uždaroje erdvėje

 • Nuolatiniai užgauliojimai/priekabiavimas per elektroninius laiškus, "messenger" žinutės ar SMS
  → baudžiama už persekiojimą.

Bendrai:

Grasinimas, šantažas, ar prievarta yra nusikaltimai! Nesvarbu, kokios priemonės yra naudojamos ir kur tai vyksta, viešai ar uždaroje erdvėje. Apie tokius įvykius turėtumėte pranešti tėvams, mokytojams ir policijai.

Remiantis: www.klicksafe.de

4. Elektroninių patyčių pavyzdžiai

Paprašykite mokinių pateikti informacijos iš savo gyvenimo ar aplinkos. Ar jų klasėje, ar mokykloje yra pasitaikę tokių atvejų?

Paklauskite, kaip tai atitiko, kaip reagavo aplinkiniai, kaip jautėsi dalyviai.

5. Grupinis darbas, kurio metu aptariami skirtingi veikėjų požiūriai.

Suskirstykite klasę į šešias grupes. Viena iš grupių turi susidėti tik iš mergaičių ir dar viena grupė – tik iš berniukų.

Kiekvienai grupei leiskite pasirinkti temą, kurią jie norės nagrinėti. Grupė, kuri susideda tik iš mergaičių ir kita grupė, kuri sudaryta tik iš berniukų, temos pasirinkti negali.

Paskirstymas grupėms:

 • 1 grupė: Ką galiu/ turėčiau daryti būdamas nukentėjusiu (auka)? (Mergaičių grupė)
 • 2 grupė: Ką galiu/ turėčiau daryti būdamas nukentėjusiu (auka)? (Berniukų grupė)
 • 3 grupė: Kokios yra elektroninių patyčių priežastys, kas jas sukelia?
 • 4 grupė: Kaip galėtų padėti klasės draugai?
 • 5 grupė: Ką galėtų/ turėtų daryti mokytojas? (prieš tai ir konkrečiu atveju)
 • 6 grupė: Ką galėtų/ turėtų daryti tėvai? (prieš tai ir konkrečiu atveju)

Didelį popieriaus lapą padalinkite į 6 dėlionės dalis, kaip parodyta paveikslėlyje. Išdalinkite mokiniams po vieną paruošto plakato dalį (dėlionės dalį), po storai rašantį markerį ir lapelį su užduotimi. Ant plakato mokiniai turi užrašyti temą arba užklijuoti duotą lapelį su temos pavadinimu (užduotimi). Mokiniai atsako į temos klausimą ir užrašo galimus atsakymus.

Elektroninės patyčios

6. Grupinio darbo rezultatų pristatymas

Kiekvienai grupei skiriamas laikas pristatyti rezultatus. Rezultatus pristato vienas mokinys iš grupės arba visa grupė kaip komanda.

Po pristatymo aptarkite prezentacijas. Kontroliuokite laiką, kad visoms grupėms liktų laiko.

Pastabos: Jeigu trečia grupė įvardintų socialines problemas kaip priežastį, paprašykite paaiškinti, kaip jie tai supranta, nes ši sąvoka gali būti suvokiama skirtingai. Taip pat mokinių galima paklausti, ar ne kaltininkas yra tas „vargšelis“, kuris turi bėdų, o ne auka. Nes dažnai mokiniai įvardina priežastis, kad elektroninės patyčios vyksta dėl to, kad kaltininkui (agresoriui) yra nuobodu, dėl netinkamos aplinkos šeimoje, kad jo nemėgsta ir t.t. jeigu jūsų mokiniai galvoja taip pat kaip ir jūs, tada kyla klausimas, ar nukentėjusiam nuo elektroninių patyčių mokiniui nepadėtų tai, jog jis žinotų priežastis, kodėl kaltininkas taip elgiasi, kad būtent jis ir yra nelaimingas.

Su 4 grupe padiskutuokite tema "Drąsa", nes norint kovoti su elektroninėmis patyčiomis reikia turėti drąsos. Negalima į tai žiūrėti pro pirštus, bet iš kur pasisemti drąsos? Drąsa ateina iš žinojimo/ nusimanymo ir socialinių kompetencijų, tokių kaip empatija, teisybės ieškojimo ir pan.

7. Sukurti klasės elgesio taisykles

Sukurkite taisykles, kaip reikia elgtis ir baigę pakabinkite jas klasėje matomoje vietoje. Pagaminkite išmaniojo telefono formos plakatą su užrašu: ELEKTRONINĖS PATYČIOS – TIK NE PAS MUS! (žr. apačioje). Visi kartu pagalvokite ir užrašykite svarbiausias taisykles, užrašykite jas ant kortelių ir suklijuokite jas ant plakato.

8. Grįžtamojo ryšio anketa

Pamokos pabaigoje duokite mokiniams užpildyti anketą. Stebėkite, kad mokiniai anketą pildytų savarankiškai, nesitartų. Surinkite užpildytas anketas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

© 2021 cyberhelp.eu | Impressum

Atgal į pradžią