Späť na obsah

5. – 6. ročník

Metodické poznámky

1. Vymedzenie pojmu

Popíšte spolu so žiakmi pojem kyberšikana. Najskôr tento pojem napíšte do stredu tabule a spolu so žiakmi zozbierajte výroky, ktoré sa viažu k tejto téme. Vytvorte z nich na tabuli myšlienkovú mapu okolo nápisu.

Čo vám napadne pri slove kyberšikana? Čo to znamená kyberšikana?

2. Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou

Následne slovo kyberšikana rozdeľte zvislou čiarou na časti KYBER a ŠIKANA. Vysvetlite teraz rozdiely mezi pojmami šikana a kyberšikana. Vymenujte aj spoločné črty.

Pomocné otázky:

 • V čom sa "normálna" šikana odlišuje od kyberšikany?
 • Majú niečo spoločné?
 • Je jedna z nich horšia ako tá druhá?

Šikana

 • existovala vždy, ale tu stáli obe strany proti sebe (tvárou v tvár)
 • obeť a agresor sú jasne definovaní
 • Medzi obeťou a agresorom vzniká fyzická a/alebo psychická nerovnováha
 • okruh zapojených osôb je obmedzený
 • sú tu "oddychové prestávky" (napr. doma, mimo školy)
 • reakcie obete možno vidieť priamo

Kyberšikana

 • pomerne nový jav, podmienený prudkým rozmachom nových médií
 • šikana neprebieha tvárou v tvár, ale cez moderné komunikačné prostriedky (internet alebo mobil)
 • skutočne jednoduché, rýchle a rozsiahle šírenie informácií
 • nemáme prehľad o tom, koľko osôb je do šikany zapojených
 • nekončí pred dverami domu, ale prenasleduje obeť až k posteli
 • údaje, ktoré raz dáme na internet, tam môžu zostať uložené natrvalo
 • agresor môže konať anonymne
 • reakcie obete nevidíme priamo
 • obeť tiež nevidí agresora, preto nemôže posúdiť, či sa za tým všetkým neskrýva iba omyl (napr. keď páchateľ nemal v úmysle vyvolať poslanou fotografiou záplavu komentárov)

Spoločné črty

 • trvá dlhší čas
 • väčšinou úmyselné urážanie, odhaľovanie súkromných informácií, vyhrážanie sa atď.
 • obeť a agresor sa často poznajú
 • z počiatočného sporu sa spravidla vyvinie vážnejší problém (nezriedka bývajú základom medziľudské konflikty/rozdiely)
 • pre páchateľa predstavuje jeho obeť ventil na uvoľnenie agresivity ("ja som tu šéf")
 • prizerajúci sa často nezasiahnu zo strachu, že sa sami stanú obeťou, alebo nevedia, ako by mali reagovať, alebo sa necítia byť zúčastnení (hľadia preč)
 • možné následky pre obeť: strach chodiť do školy, poruchy spánku, znížené sebavedomie, myšlienky a príp. aj pokus o samovraždu

Nadväzuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Príklady kyberšikany

Spýtajte sa žiakov, či poznajú príklady zo svojho najbližšieho okolia. Máte medzi svojmi kamarátmi/známymi niekoho takého (napr. v triede, v škole)?

Spýtajte sa tiež, či poznajú nejaký prípad z médií (napr. prípad 15-ročnej Kanaďanky Amandy Todd).

Prejdite potom k príhode, reakcii okolia a pocitom zúčastnených.

4. Fáza 1 - Schopnosť obetí a prizerajúcich sa reagovať

Použite prosím nasledovný pracovný list.

Tvrdenia na tému kyberšikanu

Inštrukcie k diskusnému cvičeniu

Všetci žiaci sa zhromaždia na vypratanom mieste uprostred tiredy. Učiteľ urobí na zemi čiaru (z krepového papiera alebo šnúry). Učiteľ povie nejaké tvrdenie a úlohou žiakov je zaujať k nemu postoj. To znamená, že sa majú rozhodúť, na ktorú stranu čiary sa pridajú:

 • jedna strana znamená ÁNO - žiak súhlasí s výrokom
 • druhá strana znamená NIE - žiak s tvrdením nesúhlasí

Keď si všetci zvolia stranu, diskutuje sa. Učiteľ vyzve žiakov, aby svoju voľbu odôvodnili a prípadne aj iných žiakov presvedčili, aby sa pridali na ich stranu. Po dostatočnom čase ukončí učiteľ diskusiu k prvému výroku a pokračuje ďalším.

Cieľom diskusie k týmto tvrdeniam je to, aby sa žiaci naučili správne reagovať v prípade, že sa stanú obeťou alebo svedkom kyberšikany.

Ktoré tvrdenie je podľa teba pravdivé?

 1. Na hlúpu, urážlivú správu reagujem nazlostene a odpoviem tiež urážlivo.
 2. Drzú, diskriminujúcu správu okamžite zmažem.
 3. O tom, ako ma napádajú cez internet, s nikým nehovorím.
 4. Moje nastavenia súkromia nie sú pre mňa veľmi dôležité.
 5. Všetkých, čo ma obťažujú či urážajú, blokujem.
 6. Keď sa od niekoho dozviem, že ho šikanujú, neutekám za učiteľom.
 7. Iní, ktorých niekto šikanuje, sa majú sami vedieť s tým vysporiadať.
 8. Poznám svoje práva na internete - napríklad na svoju vlastnú fotografiu.
 9. Dôverujem si a viem, že páchateľ či páchatelia sú sami slabí a majú veľa problémov.
 10. Obrátim sa na svojich rodičov, učiteľa alebo iných dospelých.
 11. Ak sa stanem obeťou kyberšikany, obrátim sa iba na svojich najlepších priateľov.
 12. Poznám adresy, na ktoré sa môžem obrátiť.

5. Právne hľadisko

Prediskutujte situáciu vo vašej krajine z právneho hľadiska. Spravidla neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola trestným činom. Niektoré aspekty kyberšikany však môžu byť trestné podľa iných zákonov (napr. vydieranie).

Právny stav v Nemecku (všeobecné informácie):

Čo hovoria nemecké zákony?

V súčasnosti ešte neexistuje žiadny zákon, podľa ktorého by kyberšikana bola trestným činom. To však neznamená, že takéto konanie nemá právne dôsledky. Na jednotlivé prejavy rôznych foriem kyberšikanovania možno uplatniť právne normy. Musí byť však vopred vyjasnené, či šikanovanie prebiehalo verejne alebo nie.

verejne

 • zverejňovanie videí a/alebo fototrafií bez súhlasu dotknutej osoby
  → porušovanie osobnostných práv a práva na ochranu podobizne
 • urážanie alebo šírenie klamstiev na sociálnych sieťach, diskusných fórach atď.
  → uplatniť si nárok na to, aby sa iná osoba zdržala určitého konania, alebo podať trestné oznámenie za ohováranie/očierňovanie

neverejne

 • neustále urážanie/obťažovanie cez e-mail, čet alebo esemesky
  → tu sa môže za určitých okolností uplatniť zákon na ochranu proti prenasledovaniu

Vo všeobecnosti platí:

Vyhrážanie sa, vydieranie či nátlak sú trestné činy! To, cez aký komunikačný prostriedok boli spáchané a či išlo o čin spáchaný verejne alebo neverejne, tu nehrá žiadnu úlohu. Takéto prípady treba okamžite hlásiť rodičom, učiteľom a príp. aj polícii.

Nadväzuje na: www.klicksafe.de

Najskôr sa svojich žiakov spýtajte, aké môže mať podľa nich kyberšikana právne dôsledky. Následne rozdeľte žiakov do skupín a nechajte skupinky pracovať podľa nasledovného pracovného listu.

Právne hľadisko témy kyberšikana v Nemecku

Čo hovoria nemecké zákony?

Hoci neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola trestným činom, na jej jednotlivé prejavy možno uplatniť právne normy:

 • Zverejnenie videí či fotografií bez súhlasu dotknutých osôb je porušením osobnostných práv a práva na ochranu podobizne. Je možné požadovať ich stiahnutie (napr. zdržovacou žalobou alebo predbežným opatrením, podrobnosti pozri nižšie).
 • Ak niekto rozširuje klamstvá alebo urážky, napr. na sociálnych sieťach či e-mailom, možno si uplatniť nárok na to, aby sa iná osoba zdržala určitého konania. Okrem toho je možné podať trestné oznámenie za ohováranie alebo očierňovanie (podrobnosti pozri nižšie).
 • Ak nás niekto neustále uráža alebo obťažuje cez e-mail, čet či esemesky, môžeme sa za určitých okolností odvolať na zákon na ochranu proti prenasledovaniu.

Pokiaľ páchatelia neuposlúchnu výzvu či upomienku po uplynutí lehoty a aj naďalej pokračujú v šikane, môže sa poškodený domôcť svojich práv prostredníctvom občianskoprávneho konania.

Občianskoprávne postupy proti kyberšikane

Zdržovacia žaloba slúži na donútenie páchateľa splniť požiadavky uvedené v upomienke. Pokiaľ súd žalobe vyhovie a rozsudok nadobudne právoplatnosť, hrozia vážne dôsledky v prípade, že páchateľ neupustí od svojho konania.

Predbežné opatrenie je typ zrýchleného konania - používa sa v súrnych prípadoch. Na súd sa môžeme obrátiť iba v určenej lehote - na niektorých súdoch sú to štyri týždne, na iných to môžu byť až tri mesiace odvtedy, ako sme sa dozvedeli o porušení práv.

Predbežné opatrenie má oproti občianskoprávnej žalobe významné výhody: môže ho dosiahnuť už v rámci niekoľkých týždňov a online útoky tak ukončiť.

Trestnoprávne postupy proti kyberšikane

V prípade vážnych foriem kyberšikany je možné podať trestné oznámenie - za určitých podmienok aj paralelne s občianskoprávnymi opatreniami. Patria sem napríklad prípady, kedy sa páchateľ obeti vyhráža vážnym fyzickým násilím. V trestnom práve sa takéto konanie volá vyhrážanie a je zakázané.

Taktiež je trestné, ak je obeť šikany pod silným tlakom k niečomu nútená. Tu sa páchateľ dopúšťa trestného činu nátlaku.

Prejavy kyberšikany upravujú v Nemecku nasledovné zákony:

 • § 201a Trestného zákonníka "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" (Narušenie súkromia osoby vyhotovovaním fotografií)
 • § 185 Trestného zákonníka "Beleidigung" (Urážanie)
 • § 186 Trestného zákonníka "Üble Nachrede" (Ohováranie)
 • § 187 Trestného zákonníka "Verleumdung" (Poškodzovanie dobrého mena)
 • § 238 Trestného zákonníka "Nachstellung" (Obťažovanie)
 • § 131 Trestného zákonníka "Gewaltdarstellung" (Zobrazovanie násilia)
 • § 22 KunstUrhG (Zákona o autorských právach) "Recht am eigenen Bild" (Právo na ochranu podobizne)

6. Dotazník

Na konci hodiny dajte žiakom vyplniť nasledovný anonymný dotazník. Dohliadnite na to, aby žiaci odpovedali samostatne a bez "nápovedy" ostatných spolužiakov. Vyplnené dotazníky pozbierajte.

Späť na začiatok