Späť na obsah

7. – 8. ročník

Všeobecné informácie o kyberšikane

Pod pojmom kyberšikana (tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných komunikačných prostriedkov - trvajúce spravidla dlhší čas.

Kyberšikanovanie prebieha buď na internete (napr. cez e-maily, čet, cez videá na internetových portáloch ako YouTube, na sociálnych sieťach), alebo cez mobilný telefón (napr. cez aplikácie ako WhatsApp či obťažujúce volania). Páchateľ - ktorého voláme aj agresor - koná často anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útoky prichádzajú.

Práve pri kyberšikane medzi deťmi a mládežou sa obeť s agresorom väčšinou pozná aj v "reálnom" svete. Takmer vždy majú obete podozrenie, kto sa môže skrývať za týmito útokmi. Kyberšikana spravidla pochádza od ľudí v našom blízkom okolí - zo školy, mestskej štvrte, z našej dediny či komunity. Prípadov, kedy sú do šikanovania zapojené úplne cudzie osoby, býva menej.

Dôležité rozdiely oproti "obyčajnej" šikane tvárou v tvár

 • Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma žiadne takzvané nové médiá).
 • Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií.
 • Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.
 • Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať aj medzi rovesníkmi (spolužiakmi), aj medzi rôznymi vekovými skupinami (žiak-učiteľ).
 • Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil.

Príčiny a motívy kyberšikany

Spúšťače a motívy pre kyberšikanu bývajú rôzne. Ich korene často siahajú ďalej do minulosti alebo bývajú prejavom narušenej komunikácie a nedostatku empatie.

 • uvoľnenie napätia (ventil pre potláčanú agresivitu)
 • uznanie (napr. získať si povesť niekoho, kto je "cool")
 • demonštrácia moci (ukázať, kto je silnejší)
 • strach (strach zo zlyhania alebo strach, že sa páchateľ sám môže stať obeťou)
 • nuda (nenaplnený voľný čas)
 • posilnenie pocitu spolupatričnosti (často v skupinách v duchu motta "spolu sme silní")
 • interkultúrne konflikty
 • konflikty v triednom kolektíve (ani mimo triedy nie sú "bifľoši" chránení pred výsmechom ostatných)
 • menia sa priateľstvá (z pôvodne najlepších kamarátov sa stanú rivali)
 • zmeny v triednom kolektíve (noví spolužiaci, nové zloženie triedy)
 • neželané zverejňovanie osobných informácií (deti a dospievajúci si často neuvedomujú, aké dôsledky má ich konanie. Niektorí zverejňujú cudzie osobné údaje či intímne fotografie/videá, ktoré by mali radšej ostať skryté, bez akýchkoľvek zlých úmyslov)

(porovnaj: www.klicksafe.de)

Späť na začiatok