Späť na obsah

7. – 8. ročník

Plánovanie hodiny

Vyučovacia jednotka 1 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
Úvod do témy 20-25 min
 • Naladenie na tému
 • Vzbudiť záujem / povedomie
 • Spoznať rôzne perspektívy (obeť, páchateľ...)
Pozeranie filmu "Let´s fight it together" od Klicksafe a následná diskusia
 • Pozrieť si spolu so žiakmi videoklip a zastaviť ho na 5:05 min.
 • Spýtať sa žiakov na ukončenie filmu
 • Bez ďalších komentárov zo strany učiteľa nechať dohrať film až do konca
 • Po skončení filmu: diskusia a úvahy k deju
spoločná diskusia počítač a projektor, videoklip (príp. prístup na internet)
Vysvetlenie pojmu kyberšikana 10 min Spoločné vypracovanie definície pojmu Objasnenie pojmu za pomoci obrázka na tabuli
 • Do myšlienkovej mapy zapíšeme z odpovedí žiakov pojmy, ktoré súvisia s témou.
 • Rozhovor
 • obrázok na tabuli / brainstorming
tabuľa
Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou 5-10 min Zvýšiť povedomie o novom type šikany a jeho ďalekosiahlych rozmeroch Vysvetlenie rozdielov medzi "obyčajnou" šikanou a kyberšikanou, aj ich spoločných čŕt
 • Slovo kyberšikana rozdeľte zvislou čiarou na časti KYBER a ŠIKANA.
Rozhovor

Vyučovacia jednotka 2 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
Krátke opakovanie 5 min Upevnenie učiva Zopakovanie najdôležitejšieho učiva k pojmu kyberšikana
 • Pýtajte sa žiakov na najdôležitejšie veci z poslednej vyučovacej jednotky, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k definícii pojmu kyberšikana a k videoklipu
 • Sú ešte otázky k minulej hodine?
Rozhovor
Výmena skúseností 10-15 min Previazať tému so svojím blízkym okolím Zozbierať prípady kyberšikany:
 • Pýtajte sa žiakov na ich vlastné skúsenosti, príp. skúsenosti niekoho z ich známych či priateľov
 • Zaujímavé sú aj prípady z médií / z vlastnej alebo inej krajiny (pomerne známy je prípad Amandy Todd)
Rozhovor
Kyberšikana z pohľadu aktérov 25 min
 • Zvýšiť povedomie o kyberšikane
 • Rozhovor z rôznych uhlov pohľadu (obeť, páchateľ, prizerajúci sa...)
 • Spoznať možnosti, ako v prípade kyberšikany reagovať
Vypracovať možnosti reakcie (pre obeť, spolužiakov, rodičov, učiteľov), ako aj rôzne príčiny, prečo páchatelia kyberšikanujú iných ľudí
Rozdelenie do skupín:
 • Skupina 1: Čo môžem a čo by som mala urobiť ako obeť? (skupinka dievčat)
 • Skupina 2: Čo môžem a čo by som mal urobiť ako obeť? (skupinka chlapcov)
 • Skupina 3: Aké majú páchatelia dôvody/spúšťače/príčiny?
 • Skupina 4: Čo môžu podniknúť spolužiaci?
 • Skupina 5: Čo môžu a čo by mali urobiť učitelia? (v rámci prevencie, aj v akútnom prípade)
 • Skupina 6: Čo môžu a čo by mali urobiť rodičia? (v rámci prevencie, aj v akútnom prípade)
Práca v malých skupinkách 6 plagátov (formát A2) - rozstrihané ako puzzle, 6 hrubých fixoviek, 6 predpripravených tematických kartičiek na nalepenie na plagáty, kancelárske lepidlá (tyčinkové)

Vyučovacia jednotka 3 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
Príprava na prezentáciu 5-10 min Príprava na prezentáciu výsledkov
 • Žiaci utvoria skupinky a krátko diskutujú o svojich výsledkoch z minulej hodiny
Práca v malých skupinkách Plagát z minulej hodiny
Prezentácia výsledkov a diskusia 30-40 min
 • Spoločne prezentovať, na čom pracovali
 • Obhájiť stanoviská, ku ktorým dospeli
Predstavenie výsledkov
 • Skupinky jedna po druhej predstavujú svoje výsledky
 • Po každej skupinke môže byť diskusia o dôležitých aspektoch
Práca v skupinkách/spoločná diskusia magnety na prichytenie plagátov na tabuľu

Vyučovacia jednotka 4 (45 minút)

Téma/fáza vyučovania Časový rozsah Ciele Obsah predmetu (čo?) Forma Médiá/materiály
Krátke zhodnotenie 10 min Upevnenie učiva Úvahy a hodnotenie najdôležitejšieho učiva
 • Pýtajte sa žiakov na najdôležitejšie/najpôsobivejšie učivo z minulých hodín
 • Sú ešte nejaké otázky, je niečo nejasné?
Rozhovor
Stanoviť pravidlá v triede 25 min Zhrnúť výsledky a ich užitočnosť pre všetkých Spoločné zostavenie pravidiel správania v triede:
 • Zhrňte spolu so žiakmi najdôležitejšie poznatky z hodiny a napíšte ich na samolepiace papieriky
 • Všetky body nalepte na plagát s nadpisom Kyberšikana - u nás nie!
 • Plagát následne poveste na viditeľné miesto v triede
spoločný rozhovor/diskusia pestrý plagát formátu A2 v podobe smartfónu, 6-10 okrúhlych samolepiacich papierikov, kancelárske lepidlá a hrubé fixovky
Spätná väzba 10 min Zhodnotenie vyučovacej jednotky Vyplnenie dotazníka
 • Každý žiak dostane jeden dotazník
Samostatná práca kópie dotazníka pre každého žiaka
Späť na začiatok