Späť na obsah

7. – 8. ročník

Metodické poznámky

Na túto vyučovaciu jednotku odporúčame usporiadať stoličky do kruhu. To bude pre žiakov signál, že dnešná téma nepatrí k tým, ktorým sa bežne venujeme na vyučovaní, a bude mať tak pre nich vyššiu hodnotu. Dbajte však na to, aby bolo na kraji miesto aj na cca 6 stolov na krátku skupinovú prácu. Táto vyučovacia jednotka je postavená najmä na aktívnej práci žiakov. Učiteľ nepredloží žiakom všetko učivo, ale žiaci ho budú spoluvytvárať svojou aktívnou účasťou. Počas hodiny budú môcť neustále prispievať svojimi vlastnými skúsenosťami, myšlienkami a názormi. Forma organizovanej spolupráce a opakujúce sa diskusie tiež podporujú rozvíjanie sociálnych zručností, akými sú schopnosť pracovať v tíme, riešiť konflikty a empatia.

1. Úvod do témy

Pozrite si so žiakmi videoklip "Let´s fight it together" na www.klicksafe.de. Zastavte video na 5:05 min. a spýtajte sa žiakov, ako podľa nich film skončí. Žiaci môžu odpovedať napr. takto:

 • Spácha samovraždu.
 • Mama ho včas nájde.
 • Mama informuje políciu, príp. zavolá pomoc a zachráni ho.
 • atď.

Dôležité: Zozbierajte odpovede a nechajte ich bez komentára. Môžete sa tiež spýtať na názor tých, čo si myslia, že chlapec z filmu spácha samovraždu, a tých, čo sa domnievajú, že mu niekto včas príde na pomoc.

Nechajte teraz video prehrať do konca a dajte žiakom niekoľko sekúnd na to, aby si usporiadali, čo videli. Diskutujte spoločne o týchto veciach:

 • Ako sa situácia nakoniec vyrieši?
 • Ako vlastne prišlo ku kyberšikane? Čo bolo spúšťačom?
 • Aké metódy použili páchatelia? Ako sa pri tom cítili?
 • Ako reaguje obeť? Aké pocity u nej môžeme vidieť?
 • Boli tam aj žiaci, ktorí sa nezapojili (tzv. prizerajúci sa)? Ak áno, popíšte, ako sa asi cítili.

Poznámka: Na posledných stránkach tohto dokumentu nájdete doplňujúce otázky k jednotlivým postavám vo filme.

2. Vymedzenie pojmu

Popíšte spolu so žiakmi pojem kyberšikana. Najskôr tento pojem napíšte do stredu tabule a spolu so žiakmi zozbierajte výroky, ktoré sa viažu k tejto téme. Vytvorte z nich na tabuli myšlienkovú mapu okolo nápisu.

Čo vám napadne pri slove kyberšikana? Čo to znamená kyberšikana?

3. Rozdiel medzi šikanou a kyberšikanou

Následne slovo kyberšikana rozdeľte zvislou čiarou na časti KYBER a ŠIKANA. Vysvetlite teraz rozdiely mezi pojmami šikana a kyberšikana. Vymenujte aj spoločné črty.

Pomocné otázky:

 • V čom sa "normálna" šikana odlišuje od kyberšikany?
 • Majú niečo spoločné?
 • Je jedna z nich horšia ako tá druhá?

Šikana

 • existovala vždy, ale tu stáli obe strany proti sebe (tvárou v tvár)
 • obeť a agresor sú jasne definovaní
 • Medzi obeťou a agresorom vzniká fyzická a/alebo psychická nerovnováha
 • okruh zapojených osôb je obmedzený
 • sú tu "oddychové prestávky" (napr. doma, mimo školy)
 • reakcie obete možno vidieť priamo

Kyberšikana

 • pomerne nový jav, podmienený prudkým rozmachom nových médií
 • šikana neprebieha tvárou v tvár, ale cez moderné komunikačné prostriedky (internet alebo mobil)
 • skutočne jednoduché, rýchle a rozsiahle šírenie informácií
 • nemáme prehľad o tom, koľko osôb je do šikany zapojených
 • nekončí pred dverami domu, ale prenasleduje obeť až k posteli
 • údaje, ktoré raz dáme na internet, tam môžu zostať uložené natrvalo
 • agresor môže konať anonymne
 • reakcie obete nevidíme priamo
 • obeť tiež nevidí agresora, preto nemôže posúdiť, či sa za tým všetkým neskrýva iba omyl (napr. keď páchateľ nemal v úmysle vyvolať poslanou fotografiou záplavu komentárov)

Spoločné črty

 • trvá dlhší čas
 • väčšinou úmyselné urážanie, odhaľovanie súkromných informácií, vyhrážanie sa atď.
 • obeť a agresor sa často poznajú
 • z počiatočného sporu sa spravidla vyvinie vážnejší problém (nezriedka bývajú základom medziľudské konflikty/rozdiely)
 • pre páchateľa predstavuje jeho obeť ventil na uvoľnenie agresivity ("ja som tu šéf")
 • prizerajúci sa často nezasiahnu zo strachu, že sa sami stanú obeťou, alebo nevedia, ako by mali reagovať, alebo sa necítia byť zúčastnení (hľadia preč)
 • možné následky pre obeť: strach chodiť do školy, poruchy spánku, znížené sebavedomie, myšlienky a príp. aj pokus o samovraždu

Nadväzuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Podľa potreby prediskutujte stručne situáciu vo svojej krajine z právneho hľadiska. Spravidla neexistuje zákon, podľa ktorého by vyslovene kyberšikana bola trestným činom. Niektoré aspekty kyberšikany však môžu byť trestné podľa iných zákonov (napr. vydieranie).

Právny stav v Nemecku (všeobecné informácie):

Čo hovoria nemecké zákony?

V súčasnosti ešte neexistuje žiadny zákon, podľa ktorého by kyberšikana bola trestným činom. To však neznamená, že takéto konanie nemá právne dôsledky. Na jednotlivé prejavy rôznych foriem kyberšikanovania možno uplatniť právne normy. Musí byť však vopred vyjasnené, či šikanovanie prebiehalo verejne alebo nie.

verejne

 • zverejňovanie videí a/alebo fototrafií bez súhlasu dotknutej osoby
  → porušovanie osobnostných práv a práva na ochranu podobizne
 • urážanie alebo šírenie klamstiev na sociálnych sieťach, diskusných fórach atď.
  → uplatniť si nárok na to, aby sa iná osoba zdržala určitého konania, alebo podať trestné oznámenie za ohováranie/očierňovanie

neverejne

 • neustále urážanie/obťažovanie cez e-mail, čet alebo esemesky
  → tu sa môže za určitých okolností uplatniť zákon na ochranu proti prenasledovaniu

Vo všeobecnosti platí:

Vyhrážanie sa, vydieranie či nátlak sú trestné činy! To, cez aký komunikačný prostriedok boli spáchané a či išlo o čin spáchaný verejne alebo neverejne, tu nehrá žiadnu úlohu. Takéto prípady treba okamžite hlásiť rodičom, učiteľom a príp. aj polícii.

Nadväzuje na: www.klicksafe.de

4. Príklady kyberšikany

Spýtajte sa žiakov, či poznajú príklady zo svojho najbližšieho okolia. Máte medzi svojmi kamarátmi/známymi niekoho takého (napr. v triede, v škole)?

Prejdite potom k príhode, reakcii okolia a pocitom zúčastnených.

5. Práca v skupinách k jednotlivým pohľadom na tému

Požiadajte žiakov, aby sa rozdelili na 6 rovnako veľkých skupín. Pokiaľ by sa žiaci nevedeli rozdeliť sami, použite svoju osvedčenú metódu. Jedna zo šiestich skupín by mala pozostávať iba z dievčat a druhá iba z chlapcov.

Potom im prideľte šesť nasledovných tém, resp. nechajte skupinky, aby si sami vybrali tému. Vychádzajte pritom z toho, akú máte v triede zostavu a rozhodnite, ktorý variant je vo vašom prípade vhodnejší. Výnimkou sú skupiny 1 a 2, ktoré musia pozostávať zo žiakov rovnakého pohlavia. Tieto skupinky si teda slobodne vybrať tému nemôžu.

Rozdelenie do skupín:

 • Skupina 1: Čo môžem a čo by som mala urobiť ako obeť? (skupinka dievčat)
 • Skupina 2: Čo môžem a čo by som mal urobiť ako obeť? (skupinka chlapcov)
 • Skupina 3: Aké majú páchatelia dôvody/spúšťače/príčiny?
 • Skupina 4: Čo môžu podniknúť spolužiaci?
 • Skupina 5: Čo môžu a čo by mali urobiť učitelia? (v rámci prevencie, aj v akútnom prípade)
 • Skupina 6: Čo môžu a čo by mali urobiť rodičia? (v rámci prevencie, aj v akútnom prípade)

Skupinkám dajte po jednom plagáte (diel puzzle), aspoň jednu hruhú fixovku a lístok s príslušnými úlohami. Na plagát treba na viditeľné miesto zaznačiť tému, na ktorej bude skupina pracovať, a príp. aj mená žiakov a názov triedy. Na urýchlenie práce môžu žiaci nalepiť na plagát predpripravený lístok s témou.

Kyberšikana

6. Prezentácia výsledkov práce jednotlivých skupín

Každá skupina dostane teraz čas na prezentovanie svojich myšlienok/výsledkov. Podľa potreby to môže byť buď jeden vybraný žiak zo skupiny, alebo skupina ako tím.

Po odprezentovaní jednej skupiny by ste mali dať triede priestor na ďalšie podnety, otázky, diskusie. Sledujte pri tom pozorne čas, aby na každú skupinu vyšiel dostatok času.

Poznámky: Pokiaľ by skupina 3 uviedla ako jednu z odpovedí "sociálne problémy", požiadajte ich o vysvetlenie tohto pojmu, pretože jeho definovanie môže byť rôzne. Okrem toho sa môžete žiakov po ich prezentácii spýtať, či nie je páchateľ vlastne len "chúďatko". Pretože v odpovediach žiaci často uvádzajú, že sa páchatelia nudia, vyrastajú v nefunkčnej rodine, nie sú tí najobľúbenejší atď. Pokiaľ to žiaci vidia rovnako ako vy, položte im otázku, či to nemôže pomôcť obeti zvládnuť situáciu, pokiaľ si toto obeť uvedomí!

Pri skupine 4 treba ešte poznamenať, že so žiakmi treba hovoriť na tému odvaha. Pretože na to, aby sme mohli bojovať proti kyberšikane, je potrebná odvaha! Odvrátiť zrak nestojí žiadnu námahu. Kde však vziať odvahu? Odvaha pochádza z vedomostí o danej veci a zo sociálnych zručností ako schopnosť vcítiť sa do pocitov ostatných, zmysel pre spravodlivosť atď.

7. Stanoviť pravidlá v triede

Zostavte spoločne pravidlá správania v triede, ktoré na konci hodiny vyvesíte na viditeľné miesto. Položte na stôl predpripravený plagát v podobe smartfónu (ktorý symbolizuje nové médiá) s nadpisom Kyberšikana - u nás nie!. Zhrňte spolu so žiakmi najdôležitejšie poznatky z hodiny a napíšte ich po jednom na samolepiace papieriky. Potom ich spoločne polepte na plagát a vyveste v triede.

8. Dotazník

Na konci hodiny dajte žiakom vyplniť nasledovný anonymný dotazník. Dohliadnite na to, aby žiaci odpovedali samostatne a bez "nápovedy" ostatných spolužiakov. Vyplnené dotazníky pozbierajte.

Späť na začiatok