Späť na obsah

Zhrnutie analýzy potrieb

V šiestich krajinách EÚ (o.i. aj na Slovensku) sa uskutočnila anketa, ktorej cieľom bolo zistiť potreby pracovníkov z oblasti sociálnej pedagogiky. Prieskum priniesol cenné informácie o témach, akými sú kybernetické šikanovanie a ochrana osobných údajov. Anketa bola realizovaná formou dotazníka, ktorý pozostával z otvorených aj uzavretých otázok. Bola zameraná na odborných pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobia v sociálnej sfére. Zisťovali sme, aké sú ich potreby v kontexte odborného pôsobenia, aké majú poznatky na danú tému a tiež aké formy vzdelávania by uvítali. Zaujímali nás aj koncepty prevencie, diagnostiky a intervencie, s ktorými respondenti pracujú.

V kontexte všetkých zúčastnených krajín analýza ukázala, že viac ako dve tretiny opýtaných už boli oslovené ľuďmi, ktorí hľadali pomoc, z toho 7 % sa s takýmito prípadmi stretáva minimálne raz mesačne a štvrtina dokonca každý týždeň. Súčasne výsledky poukazujú na nedostatočné vedomosti a povedomie cieľovej skupiny o kyberšikane a s tým spojenými problémami (napr. posing, sexting). Taktiež sa ukázalo, že respondenti majú nízke povedomie a znalosti o ochrane osobných údajov. Respondenti by uvítali ponuku ďalšieho vzdelávania.

Kyberšikana a jej formy - údaje z ankety

Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, ktoré sa zapojili do prieskumu, výsledky boli nasledovné. Vo všetkých krajinách sa sociálni pedagógovia sa cítia byť konfrontovaní s témou kyberšikany.

Najčastejšie sa v práci s kyberšikanou stretávajú odborníci z Nemecka a Slovinska, pričom v ostatných krajinách sa väčšina respondentov stretáva s kyberšikanou minimálne raz za mesiac. Polovica opýtaných z Rumunska, Grécka a Slovenska priznáva, že má nedostatočné vedomosti, príp. im sú kyberšikana a s ňou spojené problémy neznáme.

Respondenti z Nemecka, Slovinska a Rakúska uvádzajú, že sú im tieto fenomény známe, avšak len veľmi málo pedagógov uvádza, že ich pozná dobre. Štatistiky k tomu, ktoré témy účastníci poznajú, sa líšia od krajiny ku krajine. Z otázok venovaných ponuke ďalšieho vzdelávania je však zrejmé, že účastníkom chýbajú vedomosti ku všetkým témam (predovšetkým k formám kyberšikany happy slapping a grooming). Ak sa na výsledky pozrieme z hľadiska vekových skupín, s akými pracujú pedagógovia, zistíme, že počet detí a dospievajúcich, ktorí hľadajú pomoc, sa s vekom zvyšuje (pri 18-ročných až na dvojnásobok oproti 12-ročným). Rovnako stúpa aj potreba ďalšieho vzdelávania v oblasti prevencie a intervencie.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť - údaje z ankety

57,3 % opýtaných uvádza, že ich v práci oslovujú ľudia, ktorí potrebujú podporu ohľadom ochrany/bezpečnosti osobných údajov alebo sociálnych sietí. 40 % z nich sa s takýmito požiadavkami stretáva každý mesiac, či dokonca každý týždeň. Najvýznamnejšou sa javí otázka o tom, aké máme práva na sociálnych sieťach a aké práva dávame sociálnym sieťam. Z odpovedí však vyplýva, že ľudia pravidelne hľadajú podporu ohľadom všetkých aspektov ochrany osobných údajov. Problémy, ktoré sa s touto témou spájajú, sú pre 30 % respondentov úplne neznáme a iba 14 % ich pozná dobre. Najviac respondentov má záujem vzdelávať sa na tému nastavení súkromia.

Takmer polovica opýtaných má záujem o viac informácií a štvrtina by privítala školenia na tému práva na internete. Obdobný záujem je o práva pri používaní sociálnych sietí. Účastníci ankety vyjadrili záujem o všetky témy, pričom medzi jednotlivými formami podpory sú iba malé rozdiely v počtoch záujemcov. Koncepty vyžaduje cca 20-25 % opýtaných. Najväčší záujem je o informácie, nezávisle od témy. V tomto smere si musíme všimnúť, že s ohľadom na svoje (väčšinou nedostatočné) vedomosti najviac respondentov požaduje základné aj podrobnejšie informácie o danej téme, menej požaduje konkrétne koncepty a školenia. Z toho vyplýva, že odborníkom chýbajú odborné vedomosti, ktoré sú potrebné na to, aby boli schopní poskytnúť klientom profesionálnu pomoc.

V prieskume sociálni pedagógovia ohodnotili svoje znalosti problematiky a prejavili záujem o podporu. Okrem týchto cenných poznatkov analýza priniesla aj zaujímavú diskusiu a ďalšie otázky, ktoré ovplyvňujú ďalší vývoj projektu "Pozrime sa na to". V otvorených otázkach respondenti uvádzali, že by si želali viac podpory v prevencii a intervencii. Navyše uvádzali, že by privítali podporu zo strany politikov a senzibilizačné opatrenia pre verejnosť.

Na základe týchto výsledkov môžeme zhrnúť, že zo strany pedagogických pracovníkov existuje v súčasnosti potreba osvety, vedomostí a poradenstva, a to ako v pedagogickom, tak aj v sociálnom kontexte.

Späť na začiatok