K vsebini

8-9 razred

Potek

Enota pouka 1 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Vstop 20-25 min.
 • Priprava na temo
 • Vzbujanje zanimanja/seznanitev s temo
 • Poznavanje različnih vidikov (žrtev, storilec.....)
Ogled filma: Let’s fight it together (Borimo se skupaj) in pogovor o filmu:
 • Videoposnetek si oglejte skupaj z učenci in ga zaustavite po 5:05 minutah
 • Vprašajte učence, kako se je po njihovem mnenju film končal
 • Zavrtite nato film do konca brez da film komentirate
 • Po koncu filma pogovor in refleksija tega kar so videli
Pogovor v razredu/razprava v okviru celotnega razreda Računalnik, projektor, videoposnetek in v primeru potrebe dostop do interneta
Pojasnitev pojma spletno nadlegovanje 10 min. Skupna priprava definicije tega pojma Pojasnitev pojma s pomočjo risbe na tabli
 • Zapis najvažnejših pojmov v obliki miselnega vzorca.
 • Vodeni pogovor
 • Risba na tabli / brainstorming
Tabla
Razlika med spletnim nadlegovanjem in drugimi vrstami nadlegovanja 5-10 min. Razvijanje zavesti oziroma spoznanja o novih vrstah nadlegovanja in njihovih daljnosežnih posledicah Pojasnitev razlik in skupnih značilnosti med “navadnim” nadlegovanjem in spletnim nadlegovanjem
 • V ta namen potegnite skozi besedi spletno nadlegovanje črto in na ta način razdelite pojem v “spletno” in “nadlegovanje”
Vodeni pogovor

Enota pouka 2 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Kratka ponovitev 5 min. Utrjevanje pridobljenega znanja Ponovitev najvažnejših vsebin v okviru pojma “Spletno nadlegovanje”
 • Vprašajte učence po najvažnejših vsebinah zadnje učne ure predvsem v povezavi s pojmom “Spletno nadlegovanje” in vsebino videoposnetka
 • Ali imajo k zadnji učni vsebini še vprašanja in pobude?
Vodeni pogovor
Izmenjava izkušenj 10-15 min. Vzpostavljanje povezave z lastnimi dožetji Zbiranje primerov spletnega nadlegovanja:
 • Vprašajte svoje učence po primerih iz njihove neposredne okolice. Ali poznajo koga v krogu svojih prijateljev ali znancev, v razredu ali na šoli?
 • Vprašajte tudi po primerih, znanih iz medijev (znan primer je Amanda Todd iz Kanade).
Vodeni pogovor
Spletno nadlegovanje z vidika udeleženih 25 min.
 • Spletnemu nadlegovanju je treba posvetiti večjo pozornost
 • Razprava o različnih vidikih (žrtev, storilec, ostali vpleteni....)
 • Možna ravnanja v posameznih primerih
Priprava možnih pravil za obnašanje (za žrtev, sošolce, starše, učitelje), kot tudi pregleda možnih vzrokov, zaradi katerih storilci izvajajo spletno nasilje
Razdelitev po skupinah:
 • Sk. 1: Kaj lahko oziroma naj bi kot prizadeta storila? (skupina deklet)
 • Sk. 2: Kaj lahko oziroma naj bi kot prizadeti storil? (skupina fantov)
 • Sk. 3: Kaj so lahko možni vzroki/povodi?
 • Sk. 4: Kaj lahko storijo sošolci?
 • Sk. 5: Kaj lahko oziroma naj storijo učitelji? (tako prej kot tudi v akutnem primeru)
 • Sk. 6: Kaj lahko oziroma naj storijo starši? (tako prej kot tudi v akutnem primeru)
Delo v majhnih skupinah 6 plakatov A2 razrezanih v obliki puzzla in jih je možno sestaviti, 6 debelih markerjev, 6 vnaprej pripravljenih tematskih kartic za lepljenje na plakate in lepilo

Enota pouka 3 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Priprava na predstavitev 5-10 min. Pripravljanje na predstavitev rezultatov dela
 • Posamezne skupine se sestanejo in na kratko pogovorijo o svojem delu in rezultatih pridobljenih v zadnji učni enoti
Delo v majhnih skupinah Plakat narejen v zadnji učni uri
Predstavitev rezultatov in razprava 30-40 min.
 • Skupna predstavitev obdelane teme
 • Argumentiranje vseh povzetih stališč
Predstavitev rezultatov
 • Posamezne skupine druga za drugo predstavijo njihove rezultate
 • Po vsaki predstavitvi je možna razprava o važnih aspektih vsebine
Delo v majhnih skupinah/plenarni del Magneti za pritrjevane plakatov na tablo

Enota pouka 4 (45 min.)

Tema/Faza pouka Časovni obseg Cilji Strokovna vsebina (kaj?) Oblike dela in učne metode Mediji/material
Kratka refleksija 10 min. Utrjevanje pridobljenega znanja Refleksija najvažnejših vsebin
 • Vprašajte učence po najvažnejših vsebinah zadnje učne ure predvsem v povezavi s pojmom “Spletno nadlegovanje” in vsebino videoposnetka
 • Ali imajo k zadnji učni vsebini še vprašanja in pobude?
Vodeni pogovor
Priprava razrednih pravil 25 min. Povzetek rezultatov dela na tak način, da ti koristijo tudi ostalim Skupna priprava pravil obnašanja za učilnico
 • Skupaj z učenci povzemite najvažnejša spoznanja in jih napišite na pisane tematske kartice
 • Skupaj jih nato nalepite na plakat z napisom: Spletno nadlegovanje- ne pri nas
 • Potem obesite plakat na vidno mesto v razredu
Pogovor v skupini/razprava v okviru celotnega razreda Pisan A2 plakat v obliki pametnega telefona, 6 do 8 okroglih kartončkov, lepilo in debeli markerji
Povratna informacija 10 min. Reflektiranje učne enote Izpolnjevanje anketnih listov
 • Vsak učenec dobi anketni vprašalnik
Izpolnjuje vsak posebej Kopije anketnih vprašalnikov - za vsakega učenca
Na začetek