K vsebini

Igra vlog

Potek - Korak 3
Igra vlog

Splošne informacije o metodi igranja vlog:

Namig:

Igre vlog v pedagoškem kontekstu zahtevajo strokovne kompetence. Potrebno se je zavedati metodoloških okvirov, pomena rahločutnega pristopa ter poglobljene refleksije in praktične obdelave spoznanj. Zato vas prosimo, da pozorno preberete uvodne misli in napotke o uporabi te metode. Njihov namen je, da vam olajšajo uporabo vsebovanih materialov.

Igra vlog - kompleksna metoda za spoznavanje družbene realnosti

Igra vlog je metoda, ki omogoča soočenje z realnimi vsakdanjimi pojavi na igriv način. S pomočjo kreiranja vlog in prevzemanja različnih perspektiv udeleženci bolje razumejo ne le ozadja in motive, temveč hkrati osvestijo tudi alternative igranemu svetu. Metodo je mogoče uporabiti na različnih področjih, kjer je zaželjeno, da skupina podoživi situacije, ki so pomembne za celotno skupino (aktualne situacije / problemi / vsakdanji konflikti).

Cilj te metode je:

 • ponazoriti stališča in načine vedenja,
 • nakazati priložnosti za spremembe,
 • šolati udeležence, da bolje opazujejo in zaznajo sebe in svoje socialno okolje,
 • udeležencem omogočiti, da s pomočjo empatičnega doživljanja situacije prikažejo konflikte in jih analizirajo,
 • zavedanje lastnega vedenja in preizkušanje novih načinov vedenja.

Na kratko lahko rečemo, da je igra vlog dobra pedagoška metoda, ki udeležencem pomaga razviti občutek za različne aspekte njihove identitete. Interakcija z drugimi udeleženci krepi lastno zaznavo ter razvija socialne kompetence. To mladim pomaga, da najdejo svoje mesto v skupini in da razvijejo občutek za razlike med drugimi in seboj.

Različice igre vlog:

 1. Spontana igra vlog
  • Igranje situacij, ki so jih mladi neposredno izkusili (npr. primer spletnega nadlegovanja v šoli/ v športnem klubu/ v prijateljskem krogu).
  • Večje priprave niso potrebne, saj je situacija udeležencem že znana; kratek uvod zadostuje:
   • predstavitev okvirnega dogajanja,
   • potek igranja in vloge so fleksibilne,
   • Pozor: spontano ne pomeni, da je vedenje samovoljno, temveč da je igranje hitro in tekoče.
  • Čas igre: ca. 10 minut.
 2. Vodena igra vlog
  • Igrane situacije ne izvirajo iz neposrednih izkušenj/vsakdana otrok/mladih.
  • Načenjajo možne življenjske situacije v prihodnosti.
  • Potrebna je priprava na dejavnost s strani strokovnega sodelavca (predpriprave in nadaljnji ukrepi):
   • informativni material o poteku igre,
   • kartice z vlogami ter navodili o karakterjih oseb,
   • dobro strukturirane nadaljnje aktivnosti s strani vodje igre.
  • Primerno je za teme, ki segajo na zelo osebno raven ali lahko sprožijo konfliktno situacijo.

Vodja igre naj:

 • pokaže veselje do igre (pomanjkanje veselja vpliva tudi na mladino),
 • se dobro pripravi na igro vlog (upošteva naj realne okoliščine udeležencev),
 • udeležence seznani s kriteriji igre in opazovanja,
 • poskrbi za nemoten potek (brez norenja in žalitev),
 • upošteva individualne potrebe in dinamiko skupine,
 • obdrži pregled nad dogajanjem,
 • posreduje (npr. pri nesporazumih ali sporih med udeleženci),
 • po potrebi nudi nasvet (npr. s postavljanjem konstruktivnih vprašanj v kritičnih situacijah igre ali tudi kot akter, če kateri od udeležencev potrebuje pomoč),
 • se zaveda dolžine igre, predolge scene namreč zmanjšujejo koncentracijo.

Za uspešno izvajanje te metode je potrebno upoštevati nekatera didaktična pravila:

 • udeleženci imajo dobro predznanje o temi, ki je predmet igre vlog,
 • udeleženci dobijo zadostne informacije o vlogi, ki jo bodo igrali,
 • udeležencev se ne sili, da prevzamejo vlogo - udeleženec sam odloča, ali želi igrati,
 • zagotovi se dovolj časa za predpripravo in naknadne aktivnosti (brez časovnega pritiska),
 • jasno se imenuje skupino, ki opazuje ter njene naloge (kdo sodi zraven in na kaj mora biti pozorna?),
 • nastopanje pred publiko ni primerno, če skupina tega ni pripravljena storiti,
 • igranje naj ne poteka na odru, razen če si to skupina izrecno želi. Igranje na odru se lahko namreč kaj hitro razvije v zabavno gledališko predstavo oziroma privede do tega, da se igralci počutijo preveč opazovani (igralci in gledalci naj bodo na isti očesni višini).

Izvedba

1. Ogrevanje

Pri delu z mladimi so pedagogi vedno znova postavljeni pred izziv, kako med akterji ustvariti čim bolj spoštljivo skupinsko dinamiko, ki temelji na medsebojnem sodelovanju. Faza adolescence je zaznamovana s psihosocialnimi spremembami, mladim je pred drugimi nerodno, vse je neprijetno... Zato je pomembno, da pedagogi poskrbijo za to, da med mladimi vlada kolegialno vzdušje in odprta komunikacija. Tukaj ni prostora za zasmehovanje in žalitve. Nobenega udeleženca ne sme biti strah, da je na milost in nemilost prepuščen skupini.

Običajno je za skupino dobro, da pred samo igro vlog opravite nekaj "ogrevalnih vaj" (glej dodatek: "Vaje za fazo ogrevanja").

Če se skupina dobro pozna ali pa je zelo izkušena, saj je že dostikrat igrala igro vlog, lahko ogrevanje izpustite ali pa ga primerno skrajšate.

Po drugi strani je pri skupinah, kjer se udeleženci le bežno poznajo, pred ogrevanjem dobro izvesti tudi kakšno igro spoznavanja.

2. Faza priprave

Potem ko se je skupina ogrela in pobliže spoznala, je čas za pripravo igre vlog. To storite tako, da skupini najprej predstavite primer iz prakse, da jih pobliže spoznate s situacijo, ki jo bodo igrali. To lahko izvedete na več načinov, skupini lahko na primer preberete primer, ali pa ga prebere vsak udeleženec zase. Lahko pa pokažete tudi video posnetek (glej tudi zbirko idej).

Namig:

V zbirki idej smo zbrali različne primere, povezane s spletnim nadlegovanjem in njegovimi pojavnimi oblikami. Primer za vašo skupino lahko izberete tam ali pa se navežete na aktualni primer, ki ga pozna skupina oziroma je bil odmeven v medijih.

Po tej fazi spoznavanja novega primera in nove situacije je dobro, da dovolite kratek razgovor, v katerem lahko udeleženci postavijo vprašanja in si razjasnijo nejasnosti glede tematike. Nato lahko udeležence razdelite v manjše skupine, ki v desetih minutah pripravijo igrivo predstavitev izbrane situacije. Na ta način uvedete v kontekst in udeleženci se lahko mentalno pripravijo na igro. Če vam čas tega ne omogoča, oziroma če menite, da to za skupino ni primerno, lahko takoj po predstavitvi primera in razgovoru preidete na priprave na igro vlog. Pri tem je pomembno, da kot vodja igre natančno definirate, kaj je glede na dane informacije potrebno prikazati skozi igro vlog. Na razpolago vam dajemo dve varianti, ki sta opremljeni s prilagodljivim materialom. Vsekakor pa lahko po želji kartice vlog pripravite tudi sami ali pa jih izdelate skupaj z udeleženci.

Igra vlog "Sodna obravnava"

Pripravimo natančen seznam sodeljočih akterjev ter kartice vlog, ki vsebujejo namige glede vedenja oziroma nastopa posameznih akterjev. Da bi omogočili širok maneverski prostor, na karticah navedemo samo okvirne informacije, ki omogočajo, da sodelujoči vpletejo svoje lastne predstave. Njim je prepuščeno tudi, katere vloge bi radi igrali. Za nekatere skupine oziroma sodne primere niso potrebne vse kartice. Vsekakor omenimo, da ima zaigrana sodna obravnava v zakonodaji širok interpretacijski prostor. Tudi če smo že predhodno predstavili zakonsko podlago, lahko tukaj spodbudimo udeležence, da predstavijo svoje ideje. Gre predvsem za spoznavanje poteka sodne obravnave, ki ne ustrezata nujno sodnemu sistemu vaše države.

Vloge, ki jih lahko udeleženci igrajo:

 • oškodovanec/oškodovanci,
 • storilec pziroma storilka,
 • sodnica oziroma sodnik,
 • porotniki,
 • odvetniki,
 • pristaši,
 • mama ali oče oškodovanca,
 • mama ali oče storilca oziroma storilke,
 • nadzorna oseba (na primer učitelj/ica, trener/ka).

Drugi sodelujoči opazujejo interakcijo (glej tudi Navodila za skupino opazovalcev).

Namig:

Včasih je koristno, če sodelujoči uporabijo oblačila ali rekvizite, ki jim pomagajo pri vživljanju v vlogo. Nekaj primerov:

 • sodnik/odvetniki oblečejo sodniško kuto,
 • učiteljica si tesno spne lase,
 • starši oblečejo bluzo ali srajco ter morebiti očala.

V tem primeru si pripomočke pripravite vnaprej!

Igra vlog "Konferenca"

Pripravimo natančen seznam sodeljočih akterjev ter kartice vlog, ki vsebujejo namige glede vedenja oziroma nastopanja posameznih akterjev. Da bi omogočili širok maneverski prostor, na karticah navedemo samo okvirne informacije, ki omogočajo, da sodelujoči vpletejo svoje lastne predstave.

Vloge, ki jih lahko udeleženci igrajo (pri nekaterih primerih ne potrebujete vseh vlog):

 • vodstvo institucije (npr. direktor/ica, predsedstvo),
 • sosvet (npr. svet staršev, nadzorni odbor),
 • nadzorna oseba (npr. razredničar/ka, trener/ka),
 • sosvet institucije (npr. šolski svet),
 • predstavnik/ca skupine (npr. predstavnik/ca razreda / kapitan moštva),
 • oškodovanec/oškodovanci,
 • storilec pziroma storilka,
 • pristaši,
 • mama ali oče oškodovanca,
 • mama ali oče storilca oziroma storilke,
 • priče (sošolci/prijatelji).

Drugi sodelujoči opazujejo interakcijo (glej tudi Navodila za skupino opazovalcev).

Namig:

Včasih je koristno, če sodelujoči uporabijo oblačila ali rekvizite, ki jim pomagajo pri vživljanju v vlogo. Nekaj primerov:

 • ravnatelj/ica z moško obleko/bluzo in krilom ter očali,
 • ležerni storilec/ka v modnih oblačilih in z najboljšim telefonom ter dodatnimi pripomočki,
 • žrtev z običajnimi oblačili ter enostavnim telefonom.

V tem primeru si pripomočke pripravite vnaprej!

Razdelitev vlog lahko organiziramo na naslednje načine:

 • Nekateri udeleženci se prostovoljno javijo, da bodo prevzeli določene vloge in se primerno pripravijo s pomočjo kartic vlog. Ostali udeleženci prejmejo navodila za skupino opazovalcev, ki jih preberejo in po potrebi pomagajo igralcem pri pripravi.
 • Formirajo se manjše skupine, ki poskušajo vlogi s pomočjo kartice vlog vdihniti življenje. Iz teh skupin se javi po en posameznik ali posameznica, ki prevzame vlogo in jo igra po skupaj izdelanih načelih. Ostali udeleženci sestavljajo gledalce (s pomočjo navodil za skupino opazovalcev).
 • Udeleženci na podlagi kartic vlog v majhnih skupinah izdelajo izčrpen načrt za igranje posamezne vloge in ga zapišejo na list papirja. Te liste vodja igre po petnjastih minutah zbere in da v skupen karton. Vsi prostovoljci, ki bi radi prevzeli vlogo, izžrebajo eno vlogo iz kartona. Potem imajo 5 minut časa, da se pripravijo. Če se udeleženci z izžrebanimi vlogami ne strinjajo, jih lahko razdelimo tudi glede na njihove želje.

Nasvet: Svetujemo, da si akterji izberejo ime ter ga zapišejo na ploščico z imenom, ki si jo pripnejo na obleko ali postavijo na vidno mesto. Na ta način se lahko akterji med seboj ogovarjajo z imenom. Potreben material pripravite vnaprej.

Druge tehnike:

 • V osredju tukaj predstavljenih iger vlog je vselej ena osrednja sekvenca. Ta del lahko skupina zaigra večkrat, tako da se v igranju preizkusijo tudi drugi prostovoljci iz posameznih skupin.
 • Poleg tega lahko po sodnem procesu/konferenci posamezni prostovoljec dobi besedo in pripoveduje o tem, kar ravno misli in čuti. (Kako se počuti žrtev po sodnem procesu? Kaj misli sodnik oziroma sodnica? Kakšne misli se podijo po storilcu?)

Igra se lahko začne.

3. Faza igranja

Vodja igre uvede skupino v igro tako, da jasno in razločno pozdravi vse prisotne (imenuje naj tudi točen čas in kraj dogajanja).

Primer: "Lepo pozdravljeni na sodni obravnavi okrožnega sodišča Maribor. Danes, v ponedeljek 11.3., obravnavamo zadevo ..."

Svetujemo, da zatem uvedete v igro posamezne akterje in tudi gledalce. To lahko storite tako, da se z vsemi rokujete in akterje poimensko pozdravite (ter imenujete njihovo funkcijo). Lahko pa recimo na tistega, ki ga predstavljate, položite roko.

Možna predstavitev posameznih vlog lahko poteka denimo tako: "Lepo pozdravljam sodnico današnje obravnave, gospo... Poleg nje so prisotni..."

Akterji začnejo z igro. Vodja igre ne posega v igro, razen v primerih, ko skupina v kritičnih trenutkih potrebuje pomoč v obliki vprašanj ali pa se postavi v vlogo akterja, če kateri od udeležencev potrebuje pomoč. Poleg tega morate paziti na čas trajanja igre. Ko opazite, da se začne scena vleči, počasi končate igro ali pa uvedete prehod v novo sceno.

4. Izzven igre

Pomembno: Po zaključku igre mora vodja poskrbeti za to, da akterji izstopijo iz igrane vloge in ponovno postanejo oni sami. Za naslednji korak, analizo predstavljenega dogajanja, morajo namreč imeti distanco do vlog, ki so jih igrali: na ta način preprečimo, da pride do projekcije lastnosti in konfliktov, ki so jih doživeli med igro, na njihovo lastno osebnost.

"Najlepša hvala za tvoj igralski vložek in lepo pozdravljen nazaj, dragi/a...". (Vse pozdravite poimensko).

Na začetek